Українсь­ко-ні­ме­ць­кий рік мов в Україні: по­над 50 подій у більш ніж 15 ре­гіо­нах

KOLESO ZHIZNI - - Я ЛЮБЛЮ -

Рік мов, що прой­де під гас­лом «Зро­би на­ступ­ний крок!», про­по­нує на­си­че­ну про­гра­му: від фе­сти­ва­лей до про­грам об­мі­ну, від му­зич­них турне до освіт­ньо­го кон­гре­су. Про­тя­гом усьо­го Ро­ку са­ме мо­ва та лі­те­ра­ту­ра ста­нуть плат­фор­ма­ми для пе­ре­да­чі су­час­ної куль­ту­ри, освіт­ніх стан­дар­тів та єв­ро­пейсь­ких цін­но­стей. «Рі­шен­ня про про­ве­ден­ня Українсь­ко-ні­ме­ць­ко­го ро­ку мов бу­ло прий­ня­то у ми­ну­ло­му ро­ці міністра­ми за­кор­дон­них справ Украї­ни та Ні­меч­чи­ни, щоб че­рез 25 ро­ків піс­ля вста­нов­лен­ня ди­пло­ма­тич­них від­но­син та­кож і че­рез мо­ву тіс­ні­ше зве­сти ра­зом лю­дей обох країн», – го­во­рить По­сол Фе­де­ра­тив­ної Рес­пуб­ліки Ні­меч­чи­на в Україні Ернст Рай­хель.

Пер­ші про­ек­ти в рам­ках Ро­ку мов уже три­ва­ють, се­ред них: «Спіль­но до ме­ти» – для пред­став­ни­ків на­ціо­наль­них мен­шин Украї­ни, між­на­род­ний ві­део­про­ект «Бі­жен­ці. Ми­ну­ле і сьо­го­ден­ня» та ін­тер­ак­тив­ні за­хо­ди для вчи­телів. Офі­цій­но Рік мов від­криєть­ся дво­ден­ним фе­сти­ва­лем про­сто неба у цен­трі Киє­ва

9 та 10 ве­рес­ня 2017 ро­ку.

Із ве­рес­ня 2017 ро­ку до літа 2018 ро­ку по всій країні за­пла­но­вані різ­но­маніт­ні події. Се­ред них – му­зич­ні турне мо­ло­дих ні­ме­ць­ких гур­тів, фахо­ві сим­позіу­ми, літ­ні та­бо­ри для шко­лярів та «Ні­ме­ць­кий циф­ро­вий дитячий універ­си­тет» – он­лайн-кур­си для ді­тей, по­бу­до­вані на ін­но­ва­цій­них ме­то­ди­ках.

«Для ба­гатьох мо­ло­дих лю­дей ні­ме­ць­ка мо­ва – міст до сер­ця Єв­ро­пи та шлях до про­фесій­но­го успі­ху, – го­во­рить ди­рек­тор­ка Goethe-insitut в Україні Бе­а­те Кьо­лер. – За­в­дя­ки Українсь­коні­ме­ць­ко­му ро­ку мов ми б хо­ті­ли роз­бу­до­ву­ва­ти цей міст та по­си­ли­ти ін­те­рес до ні­ме­ць­кої куль­ту­ри. Гас­ло Українсь­ко-ні­ме­ць­ко­го ро­ку мов зву­чить: «Зро­би на­ступ­ний крок!» І ми споді­ває­мось, що ти­сячі україн­ців зроб­лять цей на­ступ­ний крок у вив­чен­ні ні­ме­ць­кої мо­ви».

Ор­гані­за­то­ри Українсь­ко-ні­ме­ць­ко­го ро­ку мов 2017-2018 – Фе­де­ральне міністер­ство за­кор­дон­них справ Ні­меч­чи­ни, По­соль­ство Ні­меч­чи­ни у Києві, Goethe-institut в Україні, Міністер­ство за­кор­дон­них справ Украї­ни та Міністер­ство освіти і на­у­ки Украї­ни. 

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.