Про щастя й твор­чий роз­ви­ток ди­ти­ни

KOLESO ZHIZNI - - Я ЧУВСТВУЮ -

Іс­нує ба­га­то ду­мок що­до ран­ньо­го роз­вит­ку ма­лю­ків, про­те істи­на й гар­монія десь по­се­ре­дині. Як про­кла­сти шлях до щастя зма­леч­ку,

«КЖ» роз­по­ві­ла Оле­на Ду­бас-чор­нюк, зас­нов­ни­ця і керів­ник клу­бу з твор­чо­го роз­вит­ку ді­тей «Ву­лик ідей». Що та­ке клуб «Ву­лик ідей»?

Це про­ект, ство­ре­ний бать­ка­ми для ді­тей. Йо­го ме­та – ор­гані­за­ція за­тиш­но­го про­сто­ру, де ди­тині бу­де так са­мо ком­форт­но, як удо­ма. Це спри­ят­ли­ве се­ре­до­ви­ще, в яко­му ма­люк мо­же роз­кри­ва­ти свій по­тен­ціал гар­моній­но роз­ви­ва­ти­ся. Ко­жен має

мож­ливість при­єд­на­ти­ся до клу­бу з пев­ною ме­тою: роз­ви­ток ди­ти­ни (твор­чі за­нят­тя, іно­зем­ні мо­ви, хо­рео­гра­фія), сі­мей­ний до­маш­ній дит­са­док, дитячі та ро­дин­ні свя­та, со­ціаль­ні та бла­годій­ні про­ек­ти, об­мін до­сві­дом і знан­ня­ми з діт­ка­ми та бать­ка­ми, май­стер-кла­си чи зустрічі зі спе­ціаліста­ми (пе­діатр, пе­да­гог, пси­хо­лог), спіл­ку­ван­ня між ма­ту­ся­ми.

У чо­му пе­ре­ва­ги ран­ньо­го роз­вит­ку ди­ти­ни? Цей тер­мін відій­шов у ми­ну­ле. Я вва­жаю, що все по­тріб­но ро­би­ти своє­час­но. По­слі­дов­ний роз­ви­ток ма­лю­ків у від­по­від­но­сті до їх­ніх ві­ко­вих та пси­хо­ло­гіч­них норм доз­во­ляє їм роз­ви­ва­ти­ся

гар­моній­но й от­ри­му­ва­ти від за­нять за­до­во­лен­ня.

Ос­нов­на діяль­ність ди­ти­ни віком до 7 ро­ків – це гра, під час якої ди­ти­на роз­ви­ваєть­ся та нав­чаєть­ся. Тож важ­ли­во ство­ри­ти та­кі умо­ви, за яких це

стане мож­ли­вим. І йдеть­ся не про ве­ли­ку кіль­кість

ігра­шок. Са­ме жит­тя ство­рює без­ліч ці­ка­вих ре­чей

для роз­вит­ку. Ко­жен пред­мет і яви­ще для ди­ти­ни

ма­ють но­вий, непізна­ний зміст. І це мо­ти­вує про­яв­ля­ти уя­ву, ви­на­хід­ливість, за­ці­кав­леність у пізнан­ні. Важ­ли­во ро­зу­міти най­більш спри­ят­ливі,

сен­си­тив­ні пе­ріо­ди для своє­час­но­го роз­вит­ку

різ­них на­ви­чок. Тоб­то час з оп­ти­маль­ни­ми умо­ва­ми і мож­ли­во­стя­ми для фор­му­ван­ня у ди­ти­ни пев­них пси­хо­ло­гіч­них яко­стей, сприй­нят­ли­во­сті до на­бут­тя но­вих знань і умінь.

Зви­чай­но, кож­на ди­ти­на роз­ви­ваєть­ся у своє­му тем­пі, осво­ює влас­ні мож­ли­во­сті крок за кро­ком. І по­тріб­но на­да­ва­ти їй про­стір для віль­но­го твор­чо­го про­яву.

Як бать­кам до­по­мог­ти ма­лю­ко­ві у твор­чо­му роз­вит­ку?

Я від­по­вім сло­ва­ми все­світ­ньо ві­до­мо­го про­фе­со­ра пси­хо­ло­гії Крі­са Пе­тер­со­на, який вва­жає, що іс­нує сім ос­нов­них силь­них рис ха­рак­те­ру: вит­рим­ка, са­мо­кон­троль, енер­гій­ність/ про­ак­тив­ність, со­ціаль­ний ін­те­лект, вдяч­ність, оп­ти­мізм і до­пит­ливість. Ці ри­си з ви­со­кою віро­гід­ністю про­гно­зу­ють от­ри­ман­ня за­до­во­лен­ня від жит­тя та ви­со­кі до­сяг­нен­ня в май­бут

ньо­му.

Чим є щастя для вас?

Щастя для мене – це роз­кри­ти та ре­алі­зу­ва­ти влас­ний по­тен­ціал. Те, чим на­ді­ле­на кож­на лю­ди­на, – її скарб і цін­ність. Що від­бу­ваєть­ся в її сер­ці? Чи на­пов­нене во­но ра­дістю, лю­бов’ю і ща­стям? А та­кож для мене важ­ли­во, щоб ди­ти­на (як і до­рос­лі) бу­ла щас­ли­вою.

Що озна­чає сві­до­ме бать­ків­ство?

На­сам­пе­ред, це ство­рен­ня влас­но­го сце­нарію бать­ків­ства, вмін­ня вчи­ти­ся й удос­ко­на­лю­ва­ти­ся ра­зом із ди­ти­ною, ці­ну­ва­ти й дя­ку­ва­ти їй за лю­бов та мудрість. У цьо­му – ве­ли­ка си­ла ро­ду. До­сить ча­сто мо­лоді бать­ки ав­то­ма­тич­но від­тво­рю­ють мо­делі сто­сун­ків, зви­чаїв та зв’яз­ків, які бу­ли в їх­ніх ро­ди­нах, – це зро­зу­мі­лий шлях. Але у кож­но­го він різ­ний і не за­вжди гар­моній­ний.

Са­ме то­му по­тріб­но роз­ви­ва­ти сві­до­ме бать­ків­ство: зро­би­ти свій ви­бір, сфор­му­ва­ти влас­ний стиль, увібра­ти най­цін­ні­ше зі сво­го ди­тин­ства – лю­бов, не пе­ре­но­си­ти на ди­ти­ну осо­би­сті уро­ки – ад­же пе­ред нею ще ці­ле жит­тя, із влас­ни­ми ви­про­бу­ван­ня­ми, які ін­ко­ли по­тре­бу­ють чи­ма­лих зу­силь, знань, на­ви­чок, транс­фор­ма­цій то­що. Але це і є сві­до­мий ви­бір.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.