Ску­штуй здо­ров`я на смак!

Sweetenergy – це чу­до­ві та смач­ні со­ло­до­щі для на­пов­нен­ня ор­ганіз­му здо­ров’ям! Їх­ню ос­но­ву скла­да­ють ово­чі та фрук­ти, що ви­ро­щені на ро­дю­чих чор­но­зе­мах Жи­то­мир­щи­ни. Під час ви­роб­ництва збе­ре­же­но віта­мін­но-мі­не­раль­ний ком­плекс усіх ін­гредієн­тів, від­сут­ні б

KOLESO ZHIZNI - - Я ЖИВУ -

АСОРТИМЕНТ:

Гар­буз в’яле­ний зі сма­ком чор­ної смо­ро­ди­ни Гар­буз в’яле­ний зі сма­ком по­лу­ни­ці

Гар­буз в’яле­ний зі сма­ком ли­мо­на

Бу­ряк в’яле­ний зі сма­ком ко­ри­ці

Хал­ва з гар­бу­зо­вим на­сін­ням і во­лось­ким горі­хом Сік гар­бу­зо­вий

Сік гар­бу­зо­вий зі сто­ло­вим бу­ря­ком

Сік гар­бу­зо­во-яб­луч­ний

Сік гар­бу­зо­во-морк­вя­ний

Про­дук­ція Sweetenergy за­без­пе­чить вас енер­гією, змен­шить сон­ливість на ро­бо­чо­му міс­ці та вто­му, чу­до­во пі­дви­щить уваж­ність за кер­мом, на ро­бо­ті, в школі, універ­си­теті та на при­роді. Ре­ко­мен­дує­мо ре­гу­ляр­но вжи­ва­ти дітям і до­рос­лим, шко­ля­рам і сту­ден­там, водіям, спортс­ме­нам і всім тим, хто небай­ду­жий до сво­го ор­ганіз­му!

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.