Ис­сле­до­ва­ния и от­кры­тия

KOLESO ZHIZNI - - СОДЕРЖАНИЕ - Ури­вок із кни­ги Creative Confidence/«твор­ча впев­неність» братів Деві­да та То­ма Кел­лі, ви­дав­ниц­тво «Ос­но­ва», 2017 рік

Ліку­ван­ня фобії ви­ма­гає ве­ли­ко­го тер­пін­ня і чи­ма­лих зу­силь. Од­нак най­ви­дат­ні­ший пси­хо­лог су­час­но­сті, про­фе­сор Стен­фордсь­ко­го універ­си­те­ту Аль­берт Бан­ду­ра ствер­джує, що йо­му ра­зом із ко­ле­га­ми вдаєть­ся ви­ліку­ва­ти врод­же­ну фобію менш ніж за день.

Бан­ду­ра на­зи­ває свою ме­то­ди­ку «ке­ро­ва­ним опа­но­ву­ван­ням». Цей про­цес жи­вить­ся без­по­се­ред­ньо здо­бу­тим до­сві­дом, який роз­він­чує хиб­ні пе­ре­ко­нан­ня. Він по­слу­го­вуєть­ся ін­стру­мен­та­ми ком­пен­са­тор­но­го нав­чан­ня, сус­піль­но­го пе­ре­ко­нан­ня й по­е­тап­них за­в­дань. Йо­го ме­та – по­сту­по­во під­ве­сти лю­ди­ну до її най­біль­шо­го стра­ху і пе­ре­бо­ро­ти йо­го – крок за кро­ком, без особ­ли­вих зу­силь.

Це від­крит­тя – що ке­ро­ване опа­но­ву­ван­ня мо­же швид­ко поз­ба­ви­ти фобії три­валістю в жит­тя – бу­ло ве­ли­кою подією. Од­нак у роз­мо­вах з ви­ліку­ва­ни­ми Бан­ду­ра дізнав­ся про де­що важ­ливі­ше.

Під час ін­терв’ю він ви­явив декіль­ка несподі­ва­них по­біч­них ефек­тів. Лю­ди роз­по­ві­да­ли про змі­ни у своє­му жит­ті, які на­чеб­то без­по­се­ред­ньо фобій не сто­су­ва­ли­ся: во­ни по­чи­на­ли зай­ма­ти­ся кін­ним спор­том, не бо­я­ли­ся ви­сту­па­ти пе­ред пуб­лікою, про­бу­ва­ли се­бе в но­вих ро­бо­чих ро­лях. При­го­ломшли­вий до­свід по­до­лан­ня фобії, яка пе­ре­слі­ду­ва­ла їх ро­ка­ми і з якою во­ни вже лад­ні бу­ли зми­ри­ти­ся до кін­ця своїх днів, впли­нув на си­сте­му їх­ніх пе­ре­ко­нань про здат­ність і спро­мож­ність щось змі­ню­ва­ти. Він зміц­нив їх­ню ві­ру у влас­ні си­ли. Зре­штою, він змі­нив їх­ні жит­тя.

Смі­ливість, ко­т­ру де­мон­стру­ва­ли ті ж са­мі лю­ди, які рані­ше не під­хо­ди­ли до змії без хокей­ної мас­ки, на­штовх­ну­ла на­у­ков­ця на ідею для но­во­го до­слід­жен­ня – як у лю­дей фор­муєть­ся ві­ра у спро­мож­ність змі­ни­ти си­ту­а­цію й до­ся­га­ти визна­че­них ни­ми цілей.

Від­то­ді про­фе­сор з’ясу­вав, що коли лю­ди ма­ють та­ку ві­ру, во­ни бе­ру­ть­ся за важ­чі за­в­дан­ня, дов­ше до­кла­да­ють зу­силь і ви­яв­ля­ють вит­ри­валість у по­раз­ках і труд­но­щах. Бан­ду­ра на­зи­ває цю ри­су «са­модієвістю».

До­слід­жен­ня на­у­ко­во під­твер­джу­ють те, що ми спо­стері­га­ли впро­до­вж ба­гатьох ро­ків: сум­ніви у твор­чих здіб­но­стях мож­на роз­він­ча­ти, як­що про­ве­сти лю­ди­ну че­рез низ­ку дріб­них ета­пів. І та­кий до­свід мо­же гли­бо­ко впли­ну­ти на все на­ступне жит­тя.1

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.