«Перш ніж по­мер­ти, я хо­чу…», або Мрії здійс­ню­ють­ся!

KOLESO ZHIZNI - - NEWS -

Ані­ма­тор Ан­дже­ло Ва­лен­те (Ângelo Valente) та ге­рон­то­лог Со­фія Нуніс (Sofia Nunes) на­дих­ну­ли­ся зна­ме­ни­тим арт-про­ек­том «Before I Die» («Перш ніж по­мер­ти») та ви­рі­ши­ли з'ясу­ва­ти мрії лю­дей на по­даль­ше жит­тя. З цією ме­тою во­ни пої­ха­ли до спіль­но­ти Га­фа­на-ді-кар­мо­центр у Авей­ру (Пор­ту­галія) і за­про­по­ну­ва­ли літ­нім чо­ло­ві­кам та жін­кам із при­тул­ку про­до­в­жи­ти фра­зу «Перш ніж по­мер­ти, я хо­чу...»

Іні­ціа­то­ри от­ри­ма­ли ду­же різ­но­маніт­ні від­по­віді: від ба­жан­ня по­фар­бу­ва­ти во­лос­ся див­ним ко­льо­ром чи політа­ти на літа­ку – до від­нов­лен­ня зо­ру, щоб от­ри­ма­ти мож­ливість зно­ву ба­чи­ти світ.

Photo Credit: Ângelo Valente and Sofia Nunes. Фо­то­ма­теріа­ли на­дані з ар­хіву Ан­дже­ло Ва­лен­те

і Со­фії Нуніс

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.