Спра­ва май­ст­ра

KOLESO ZHIZNI - - Contents - (Та­рас Ге­гельсь­кий)

Чи ви­ни­ка­ло у вас від­чут­тя, що ви на­чеб­то «ви­па­ли з ре­аль­но­сті», а ва­ша ува­га скон­цен­тро­ва­на ли­ше на од­ній справі? Як­що так – ви по­тра­пи­ли в обій­ми при­страсті до спра­ви, якою зай­має­те­ся. За­ну­рен­ня у цей стан від­криє вам глиб­ше ро­зу­мін­ня се­бе і дже­ре­ла ва­шої на­сна­ги.

При­га­дує­те вислів Кон­фу­ція: «Знай­діть собі спра­ву до ду­ші – і вам не до­ве­деть­ся пра­ц­ю­ва­ти жод­но­го дня»? Остан­нім ча­сом біль­шає лю­дей, які ри­зик­ну­ли і ви­рі­ши­ли на собі пе­ревіри­ти прав­дивість цих слів. Біль­ше то­го, я сам зро­бив цей крок сім ро­ків то­му, і те­пер мо­жу роз­по­ві­сти про від­чут­тя лю­ди­ни, яка ціл­ко­ви­то за­ко­ха­на у свою спра­ву. Як­що ви та­кож пла­нує­те піти цим шля­хом, вам спер­шу тре­ба визна­чи­ти­ся зі своїм по­кли­кан­ням, ад­же ніх­то ін­ший не знає цьо­го кра­ще за нас. Знай­ти свою «при­страсть» мож­на тіль­ки са­мо­туж­ки, ко­ли ми до­слу­хає­мо­ся до внут­ріш­ньо­го го­ло­су. Го­ловне – не пе­ре­п­лу­та­ти йо­го з тим, що на­вія­но ззов­ні: бать­ка­ми, ото­чен­ням, ін­фор­ма­цій­ним вп­ли­вом.

тест на свою спра­ву

Як пе­ревіри­ти се­бе? Най­про­сті­ший спо­сіб – зга­да­ти про те, що вас за­хо­плю­ва­ло у ди­тин­стві, від чо­го ви от­ри­му­ва­ли най­біль­ше за­до­во­лен­ня, чим мог­ли зай­ма­ти­ся го­ди­на­ми. Ця діяль­ність мо­же ста­ти ос­но­вою для ва­шої при­страсті до май­бут­ньої про­фесії. А по­тім час бра­ти­ся за прак­ти­ку. Робіть те, що ви вва­жає­те ва­шим, спо­стері­гай­те за свої­ми від­чут­тя­ми та емо­ція­ми упро­до­вж та піс­ля своєї діяль­но­сті. Від­сте­жуй­те, на­скіль­ки вас за­хо­плює про­цес. Чи го­то­ві ви ви­ко­ну­ва­ти цю спра­ву про­сто то­му, що вам від цьо­го доб­ре, без ви­на­го­ро­ди? Ко­ли ви на­тра­пи­те на свою спра­ву, яка бу­де дійс­но ва­шою, з ве­ли­кою ймо­вір­ністю ви спо­стері­га­ти­ме­те та­кі яви­ща:

• Від­чут­тя ча­су зни­кає. Ви мо­же­те за­пра­цьо­ву­ва­ти­ся до ночі, ад­же го­ди­ни, що бу­ли вит­ра­чені на улюб­ле­ну спра­ву, про­ми­на­ють, на­че мить.

• Ті­ло май­же не ре­а­гує на зов­ніш­ні по­драз­ни­ки.

Хо­лод чи спе­ка вже не так го­ст­ро від­чу­ва­ють­ся.

• По­чут­тя го­ло­ду зни­кає або зни­жуєть­ся.

Мож­на ці­лий день не їсти і не від­чу­ва­ти се­бе зго­лод­ні­лим.

• Тимча­со­во ней­тралі­зуєть­ся фі­зич­ний біль, який міг бу­ти до по­чат­ку за­ну­рен­ня в улюб­ле­ну

спра­ву. Не­жить, непри­єм­ні від­чут­тя в тілі то­що зни­ка­ють, ко­ли ви пра­ц­ю­є­те із при­страстю.

• Зай­ві дум­ки зни­ка­ють. Мо­зок на­стіль­ки за­хопле­ний спра­вою, що у ньо­го не ви­ста­чає ре­сур­сів, ча­су та енер­гії на сто­рон­ні дум­ки.

• Ви вигля­дає­те при­ва­б­ли­во й ор­ганіч­но. Ті, хто за­хопле­ний улюб­ле­ною діяль­ністю, на­че ся­ють зсе­ре­ди­ни.

• Са­мо­по­чут­тя ду­же доб­ре – і фі­зичне, і мо­ральне. От­же, як­що ви по­мі­чає­те за со­бою хо­ча б декіль­ка із цих пунк­тів, вітаю: ви знай­шли свою спра­ву і при­страсть!

тем­ний бік при­страсті

Ко­ли лю­ди­на зай­маєть­ся улюб­ле­ною спра­вою, рівень стресу та нега­ти­ву в її жит­ті знач­но змен­шуєть­ся. Це по­зи­тив­но по­зна­чаєть­ся на стані здо­ров’я за­га­лом. Крім то­го, що­ден­ну пор­цію за­до­во­лен­ня від своєї спра­ви мож­на при­рів­ня­ти до ефек­ту від ме­ди­та­тив­них прак­тик: зо­се­ре­дженість на од­но­му пи­тан­ні, від­сут­ність зай­вих ду­мок, по­то­ко­вий стан. Ці фак­то­ри поліп­шу­ють не тіль­ки фі­зичне, але і пси­хо­ло­гічне са­мо­по­чут­тя. Слаб­шає про­яв лі­но­щів і зни­кає та­ке згубне для при­страсті яви­ще, як про­кра­сти­на­ція – без­глуз­де вит­ра­чан­ня ча­су.

Але, як і в ба­гатьох яви­щах, про­фесія-при­страсть має зво­рот­ний бік. Улюб­ле­на спра­ва стає ду­же силь­ним «егре­го­ром», який дає ве­ли­ке за­до­во­лен­ня від діяль­но­сті, але вод­но­час за­би­рає ба­га­то ре­сур­су. Ко­ли ви при­страс­но ви­ко­нує­те свою спра­ву, ви го­то­ві від­да­ва­ти їй необ­ме­же­ну кіль­кість ча­су, здо­ров’я, гро­шей, усьо­го се­бе то­що. Са­ме то­му ней­мо­вір­но склад­но і вкрай важ­ли­во знай­ти і три­ма­ти свій енер­ге­тич­ний ба­ланс, ад­же щастя і гар­монія – це спорід­нені по­нят­тя.

Ду­же важ­ко бу­ти ціл­ком щас­ли­вим без гар­но­го са­мо­по­чут­тя і здо­ров’я, гар­моній­них сто­сун­ків і справж­ніх друзів, про­те спо­ку­са від­да­ти­ся без ре­ш­ти своїй при­страсті ду­же ве­ли­ка. Біль­ше то­го, є ри­зик по­вністю вис­на­жи­ти­ся і зго­дом втра­ти­ти фі­зич­ні та мо­раль­ні си­ли, аби ро­би­ти те, що при­страс­но лю­биш.

Тож будь­те уваж­ні до сво­го внут­ріш­ньо­го го­ло­су, слі­дуй­те за по­кли­ком сер­ця і пам’ятай­те про зо­ло­ту се­ре­ди­ну що­до збе­ре­жен­ня енер­гії. Са­ме то­ді ва­ші очі ся­я­ти­муть, ті­ло ра­діти­ме, а ре­зуль­та­ти ва­шої пра­ці да­ва­ти­муть на­сна­гу й ра­дість і вам, і ва­шо­му ото­чен­ню.

Та­рас Ге­гельсь­кий Фо­то­граф, май­стер пси­хо­ло­гіч­но­го порт­ре­ту

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.