Ро­зум­ник:

Kolosochok - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Зміна пір ро­ку – це яви­ще при­ро­ди, яке пов­то­рю­є­ться. З на­бли­же­н­ням до зи­ми ви­со­та Сон­ця над по­верх­нею Зем­лі змен­шу­є­ться, осві­тле­ність зем­ної по­верх­ні змен­шу­є­ться, а день стає ко­ро­тшим.

А чо­му змі­ню­є­ться осві­тле­ність зем­ної по­верх­ні? Щоб це зро­зу­мі­ти, при­га­дай рух Зем­лі нав­ко­ло Сон­ця.

Мо­жли­во, пе­ре­хід від те­плої по­ри ро­ку до хо­ло­дної від­бу­ва­є­ться то­му, що Зем­ля то на­бли­жа­є­ться до Сон­ця, то від­да­ля­є­ться від ньо­го? Ні, не вга­дав! Від­стань від Зем­лі до Сон­ця май­же не змі­ню­є­ться.

Зем­ля обер­та­є­ться і нав­ко­ло Сон­ця, і нав­ко­ло сво­єї осі. Вісь Зем­лі – це уяв­на лі­нія, що з’єд­нує Пів­ні­чний і Пів­ден­ний по­лю­си. Зміна пір ро­ку від­бу­ва­є­ться то­му, що вісь Зем­лі на­хи­ле­на до пло­щи­ни ор­бі­ти Зем­лі.

Че­рез те, що є на­хил осі, Пу­стун­чи­ку, Зем­ля по­вер­та­є­ться до Сон­ця так, що во­но кра­ще осві­тлює то Пів­ні­чну, то Пів­ден­ну пів­ку­лю Зем­лі.

Все зро­зумі­ло: ко­ли Пів­ні­чна пів­ку­ля осві­тле­на Сон­цем, во­на отри­мує біль­ше те­пла та сві­тла, то­му там на­стає лі­то. А у Пів­ден­ній пів­ку­лі в цей час – зи­ма.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.