ÐÎÆÅÂÈÉ ÏÅËIÊÀÍ _ ÏÒÀÕ 2015 ÐÎÊÓ

Kolosochok - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

• ‚ ’ ’  ’ -   ‚ . • ’ € ‹ ‚ € ’ - „€ ­ ”.  ‚  € 15    ’ .

   ’ €’ …  ’ ƒ ­    . ‰ ’ ­ - €  .

’ ‚ €  ƒ ‹  - ’ € ’. ™ ’  , ­ ­  ‚ € - . ™       ­. ’ €’ …   ‚  . €   - ­ . ‰ ­ , ’ ­ ’ ƒ ­ , ­ ’ € .

 €  ’ ’ :  ­ ­, € ƒ  , ’  ‚ €  € . ’ € ‚  ƒ € ƒ ’ ’ ƒ ’ ‚ ’  € ƒ …  ‚ € ’ ’ ­ ­.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.