ХА­ТКА ДЛЯ КО­МАХ

Kolosochok - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Ко­ма­хи-ен­то­мо­фа­ги ефе­ктив­но до­по­ма­га­ють го­ро­дни­кам та са­дів­ни­кам бо­ро­ти­ся зі шкі­дни­ка­ми ро­слин. Ці ко­ма­хи не тіль­ки по­їда­ють ве­ли­ку кіль­кість рі­зно­ма­ні­тних па­ра­зи­тів, але й під час по­лю­ва­н­ня за­пи­лю­ють квіткові ро­сли­ни. Са­ме то­му лю­ди за­ма­ню­ють цих ко­ри­сних ко­мах на го­ро­дні та садові ді­лян­ки, ство­рю­ю­чи їм ком­фор­тні умо­ви для лі­тньо­го про­жи­ва­н­ня та зи­мів­лі.

Ори­гі­наль­ний, не­до­ро­гий та стиль­ний бу­ди­нок для ко­мах мо­жна збу­ду­ва­ти, ви­ко­ри­став­ши улам­ки це­гли, ме­та­ле­ву сі­тку, де­рев’яні па­ли­чки, пу­чки со­ло­ми, ши­шки то­що.

Ва­жли­во, щоб бі­ля ко­ма­ши­но­го бу­ди­но­чка бу­ли ви­са­дже­ні ро­сли­ни, які при­ва­блю­ють ко­мах. По­ряд з їхні­ми по­се­ле­н­ня­ми до­бре ма­ти до­ста­тню кіль­кість ве­сня­них кві­тів: при­мул, кро­ку­сів, нар­ци­сів. А вер­ба є го­лов­ним по­ста­чаль­ни­ком пил­ку на­ве­сні. У лі­тній пе­рі­од до­ре­чни­ми бу­дуть ко­ню­ши­на, кмин, фа­це­лія, пе­тру­шка, се­ле­ра, ма­те­рин­ка, ци­бу­ля, кріп, гре­чка, ко­ню­ши­на, на­гід­ки, со­ня­шник, огір­ко­ва тра­ва то­що.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.