ЯК ДО­ГО­ДИ­ТИ КОМАХАМ У ВИБОРI ЖИ­ТЛА?

Kolosochok - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Де­кіль­ка ша­рів де­ре­ну чи на­си­па­ні не­ве­ли­кі зем­ля­ні гор­би­ки ста­нуть пре­кра­сним жи­тлом для зем­ля­них ди­ких бджіл. Їх та­кож вла­шту­ють опор­ні стін­ки з щі­ли­на­ми, що за­пов­не­ні ґрун­том. А ось їхні ро­ди­чі сте­бло­ві бджо­ли на­да­дуть пе­ре­ва­гу ха­тин­ці, ство­ре­ній з по­ро­жни­стих сте­бел рі­зно­ма­ні­тних ро­слин (оче­ре­ту, ро­го­зи то­що).

Для джме­лів не­важ­ко збу­ду­ва­ти де­ше­ве жи­тло еко­ном кла­су. Та­ким по­ме­шка­н­ням мо­же ста­ти ула­мок гли­ня­но­го гор­щи­ка чи азбе­сто­це­мен­тної тру­би. Джме­ли­не гні­здо по­трі­бно на­по­ло­ви­ну за­пов­ни­ти ва­тою або м’якою па­клею. Однак ці ко­ма­хи не від­мов­ля­ться і від спе­ці­аль­но обла­што­ва­ної де­рев’яної ха­тин­ки з кри­шкою.

Жу­ки-со­не­чки із за­до­во­ле­н­ням пе­ре­зи­му­ють у пла­стма­со­во­му чи де­рев’яно­му бу­ди­но­чку, одна стін­ка яко­го зро­бле­на з ре­ші­тки. Со­не­чко за­люб­ки мо­же осе­ли­ти­ся і у не­ве­ли­ких отво­рах, про­свер­дле­них під ку­том вверх у ко­ло­ді.

Зо­ло­то­о­чці тре­ба до­по­ма­га­ти пе­ре­зи­му­ва­ти, оскіль­ки ця ко­ма­ха над­зви­чай­но чу­тли­ва до хо­ло­ду. Для цьо­го во­се­ни слід по­ста­ви­ти у са­ду де­рев’яний ящик чер­во­но­го або ко­ри­чне­во­го ко­льо­ру та за­пов­ни­ти йо­го су­хим ли­стям. Між до­шка­ми ящи­ка по­вин­ні бу­ти не­ве­ли­кі щі­ли­ни, крізь які мо­гли б про­ни­кну­ти зо­ло­то­о­чки. Зго­дом ящик тре­ба пе­ре­не­сти у те­пле су­хе при­мі­ще­н­ня, а на­ве­сні зно­ву ви­ста­ви­ти в сад. Бу­ди­но­чком для ву­хо­вер­ток мо­же слу­гу­ва­ти не­ве­ли­кий гли­ня­ний кві­тко­вий гор­щик, за­пов­не­ний де­рев­ною струж­кою і ви­ві­ше­ний до­го­ри дном на де­ре­ві чи ку­щі, де над­то роз­мно­жи­ла­ся тля. Від­кри­ту ши­ро­ку ча­сти­ну гор­щи­ка не­об­хі­дно за­кри­ти дрі­бною сі­ткою.

ЗАВ­ДА­Н­НЯ ВІД ЛА­ПУ­НІ. Ро­з­глянь ма­люн­ки. На них зо­бра­же­ні жи­ві ор­га­ні­зми, які по­лю­бля­ють ла­су­ва­ти ко­ма­ха­ми, то­му їх на­зи­ва­ють:

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.