КЕН­ГУ­РУ- СИМ­ВОЛ АВСТРАЛII

Kolosochok - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ігор Ши­длов­ський

Тва­рин­ний світ Ав­стра­лії рі­зно­ма­ні­тний і уні­каль­ний. Тут ме­шка­ють ка­чко­ніс, єхи­дна, кен­гу­ру, кен­гу­ро­вий щур, опо­сум, ко­а­ла, сум­ча­ста ми­ша, ди­кий со­ба­ка дін­го. У при­бе­ре­жних во­дах жи­ве май­же 70 ви­дів акул, ме­ду­за ав­стра­лій­ська (мор­ська оса), мор­ська змія, бо­ро­дав­ча­ста ри­ба і бла­ки­тний во­сьми­ніг. У Ав­стра­лії во­ди­ться 100 ви­дів отруй­них змій, а се­ред ко­мах осо­бли­во при­мі­тні гі­гант­ські терміти.

Пер­ші єв­ро­пей­ці, які від­ві­да­ли Ав­стра­лію у XVIII сто­літ­ті, бу­ли вра­же­ні своє­рі­дні­стю тва­рин­но­го сві­ту. Зов­ні де­я­кі тва­ри­ни на­га­ду­ва­ли на­ших гри­зу­нів, хи­жа­ків, але ма­ли ці­ка­ву осо­бли­вість: сам­ки на­ро­джу­ва­ли не­до­но­ше­них ма­лят, роз­ви­ток яких за­вер­шу­вав­ся у спе­ці­аль­ній сум­ці на че­ре­ві ма­те­рі. За зов­ні­шньою схо­жі­стю з тва­ри­на­ми Ста­ро­го Сві­ту єв­ро­пей­ці, які при­бу­ли на ма­те­рик, на­зва­ли їх сум­ча­сти­ми ку­ни­ця­ми, сум­ча­сти­ми біл­ка­ми, сум­ча­сти­ми ле­тя­га­ми, сум­ча­сти­ми ту­шкан­чи­ка­ми, сум­ча­сти­ми вов­ка­ми то­що.

На гер­бі Ав­стра­лії зо­бра­же­ний кен­гу­ру та стра­ус ему – най­ві­до­мі­ші тва­ри­ни цьо­го ма­те­ри­ка.

Кен­гу­ру бен­не­та

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.