УСЕ ВИ­РІ­ШУЄ МА­МА

Kolosochok - - В ГОСТЯХ У ЖУРНАЛУ КОЛОСОК -

Сум­ка кен­гу­ру вла­што­ва­на так, що ма­ля не мо­же ви­па­сти з неї. За до­по­мо­гою м’язів сам­ка ре­гу­лює, на­скіль­ки сум­ка має роз­кри­ти­ся чи за­кри­ти­ся. Тож ма­ма са­ма ви­рі­шує, ко­ли ди­тин­ча мо­жна від­пу­ска­ти в світ до­ро­слих.

В мам-кен­гу­ру є ці­ка­ва осо­бли­вість – „від­тер­мі­ну­ва­н­ня” на­ро­дже­н­ня сво­їх ди­тин­чат. Якщо є не­спри­я­тли­ві умо­ви (на­при­клад, по­су­ха, не­має їжі), то сам­ка при­зу­пи­няє роз­ви­ток пло­ду. А ще роз­ви­ток за-

род­ка при­зу­пи­ня­є­ться до тих пір, по­ки по­пе­ре­днє ди­тин­ча не звіль­нить мі­сце в сум­ці на­сту­пно­му. Щой­но ди­тин­ча ви­хо­дить із сум­ки, дру­гий плід зно­ву швид­ко роз­ви­ва­є­ться.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.