ЦІ­КА­ВИН­КИ ВІД ЛА­ПУ­НІ

Kolosochok - - В ГОСТЯХ У ЖУРНАЛУ КОЛОСОК -

• Слово „кен­гу­ру” по­хо­дить від „ґе­нґу­ру” − на­зви одно­го з най­по­ши­ре­ні­ших ви­дів кен­гу­ру – кен­гу­ру гі­гант­сько­го Macropus giganteus. • З гре­цької мо­ви на­зва ро­ду Macropus пе­ре­кла­да­є­ться як „ве­ли­кий, дов­гий” та „сто­па”, що вка­зує на дов­гі сто­пи за­дніх ніг. • Ма­са до­ро­слих кен­гу­ру за­ле­жно від ви­ду ста­но­вить від 500 г до 90 кг. • Най­біль­ший, ру­дий кен­гу­ру, має ма­су 90 кг. Він є най­біль­шою сум­ча­стою тва­ри­ною у сві­ті. • В Ав­стра­лії чи­сель­ність кен­гу­ру пе­ре­ви­щує чи­сель­ність лю­дей!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.