ДОВІДНИЧОК МАН­ДРІВ­НИ­КА

Kolosochok - - В ГОСТЯХ У ЖУРНАЛУ КОЛОСОК -

Отруй­ні ре­чо­ви­ни мо­жуть мі­сти­ти­ся у всій ро­сли­ні за­га­лом або в окре­мих її ча­сти­нах: у над­зем­них (лис­тках, кві­тках, пло­дах, на­сін­ні, сте­блах) та під­зем­них (ко­ре­нях, ко­ре­не­ви­щах, ци­бу­ли­нах, буль­бах).

Сим­пто­ми отру­єнь мо­жуть бу­ти рі­зні за­ле­жно від то­го, яка си­сте­ма ор­га­нів ура­же­на отру­тою. За пер­шої пі­до­зри на отру­є­н­ня по­трі­бно не­гай­но ви­кли­ка­ти лі­ка­ря. По­до­ро­жуй в одя­зі, який на­дій­но за­хи­щає ті­ло від кон­та­кту з ро­сли­на­ми. Вив­чай ро­сли­ни ті­єї мі­сце­во­сті, ку­ди зби­ра­є­шся ман­дру­ва­ти. Для на­да­н­ня пер­шої до­по­мо­ги ура­же­ну ді­лян­ку шкі­ри тре­ба зво­ло­жи­ти за­со­бом для лі­ку­ва­н­ня опі­ків, який по­ви­нен бу­ти в апте­чці, а за по­тре­би на­кла­сти сте­риль­ну пов’яз­ку й звер­ну­ти­ся до лі­ка­ря.

Щоб на­вчи­ти­ся роз­пі­зна­ва­ти ще біль­ше отруй­них ро­слин Укра­ї­ни, ді­зна­ти­ся про при­чи­ни отру­є­н­ня, чи­тай у жур­на­лі„КОЛОСОК” № 5/2015 ста­т­тю Іри­ни Пі­су­лін­ської „Отруй­ні ро­сли­ни Укра­ї­ни”.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.