КОЛОСКОВІ ДІ­ТИ

Kolosochok - - В ГОСТЯХ У ЖУРНАЛУ КОЛОСОК -

ДЯ­КУ­Є­МО ТО­БІ, ГА­ЗЕ­ТО! На­ша шко­ла є не­ве­ли­кою, в ній ду­же за­ти­шно і гар­но, як вдо­ма. Одні­єю ве­ли­кою ро­ди­ною тут дру­жно і ці­ка­во жи­вуть дошкільнята, шко­ля­рі, вчи­те­лі та ви­хо­ва­те­лі. З пер­шо­го кла­су я зро­зу­мів, що біль­ше за все ме­не ці­кав­лять уро­ки з при­ро­до­знав­ства. Моя вчи­тель­ка, Іри­на Іва­нів­на Ши­шко­ва, роз­по­від­ає нам за­хо­плю­ю­чі, над­зви­чай­но ці­ка­ві істо­рії та факти про при­ро­ду. Іри­на Іва­нів­на по­зна­йо­ми­ла нас із га­зе­тою „КОЛОСОЧОК” і кон­кур­сом „КОЛОСОК”. Най­біль­ше нам по­до­ба­є­ться гра „KOLOSOK-ONLINE”. У ви­хі­дні мо­їм най­улю­бле­ні­шим за­ня­т­тям ста­ла пе­ре­вір­ка знань за до­по­мо­гою он­лайн-те­стів. Ми зма­га­є­мось усі­єю сім’єю і пра­гне­мо до­ся­гну­ти най­кра­щих ре­зуль­та­тів! Зав­дя­ки га­зе­ті „КОЛОСОЧОК” мої ре­зуль­та­ти ста­ли кра­щи­ми за ре­зуль­та­ти ба­тьків. Га­зе­та „КОЛОСОЧОК” до­по­ма­гає нам пі­зна­ва­ти світ і вдо­ско­на­лю­ва­ти свої зна­н­ня.

Яро­слав Че­ре­ви­чний, учень 2-А кла­су НВК „Сві­та­нок”, м. За­по­ріж­жя

До­бро­го дня, „КОЛОСОЧКУ”! Мої учні зав­жди з не­тер­пі­н­ням че­ка­ють на ко­жен твій но­мер. А ко­ли до кла­су при­но­сять га­зе­ту, на­стає свя­то. Усі ді­тла­хи ре­тель­но ви­вча­ють ко­жну сто­рі­но­чку, із за­хо­пле­н­ням ви­ко­ну­ють Усі твої зав­да­н­ня. Отри­ма­ні зі сто­рі­нок „КОЛОСОЧКА” зна­н­ня учні ви­ко­ри­сто­ву­ють не ли­ше на уро­ках при­ро­до­знав­ства, а й на ін­ших пре­дме­тах. Ді­тла­хи з ве­ли­ким за­до­во­ле­н­ням ді­ля­ться ці­ка­вою ін­фор­ма­ці­єю зі сво­ї­ми то­ва­ри­ша­ми з ін­ших кла­сів.

За­плю­сві­чка Юлія Ми­ко­ла­їв­на та учні 2 кла­су КЗ Пар­ти­зан­ська СЗШ Дні­про­пе­тров­сько­го ра­йо­ну Дні­про­пе­тров­ської обла­сті

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.