ВИВ ЧАЮ РЕ­ЧО­ВИН И Я

НА­У­КО­ВО-ПО­ПУ­ЛЯР­НА ТЕ­МА­ТИ­ЧНА ПРИРОДНИЧА ГА­ЗЕ­ТА ДЛЯ РОЗУМНИКІВ І РОЗУМНИЦЬ

Kolosochok - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Ти ко­лись за­ми­слю­вав­ся, з чо­го зро­бле­не все нав­ко­ло? З чо­го зро­бле­ні ті ре­чі, що в те­бе в ки­ше­нях, і ті, що у на­плі­чни­ку? А з чо­го сам на­плі­чник? З чо­го сті­лець, на яко­му си­диш, і ко­ка-ко­ла, яку зби­ра­є­шся пи­ти? Ти міг би від­по­ві­сти, що на­плі­чник – з тка­ни­ни, сті­лець – з де­ре­ва, а ко­ка-ко­ла – то чи­ста хімія, як не стом­лю­є­ться по­вто­рю­ва­ти ма­ма. І ма­ма має ра­цію! Але від­по­відь на всі ці за­пи­та­н­ня мо­же бу­ти одна: усі ті­ла, що ото­чу­ють нас, скла­да­ю­ться з ре­чо­вин. За­пам’ята­ти ду­же про­сто: ре­чі з ре­чо­вин – на­віть сло­ва схо­жі!

Ко­жна ре­чо­ви­на має пев­ні вла­сти­во­сті: во­на мо­же ма­ти якийсь смак або за­пах, а мо­же бу­ти без сма­ку і без за­па­ху, мо­же роз­чи­ня­ти­ся у во­ді, мо­же бу­ти твер­дою, рід­кою або га­зу­ва­тою… І всі ці від­мін­но­сті мо­жна пе­ре­лі­чу­ва­ти ду­же дов­го. Те, що ре­чо­ви­ни бу­ва­ють рі­зні, зу­мов­лює все роз­ма­ї­т­тя нав­ко­ли­шньо­го сві­ту.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.