НАЙЖАХЛИВІ ШИЙ В СВІ­ТІ – ДИМ ВІЙ­НИ

Kolosochok - - СПАЛЮЮТЬ ЛИСТЯ – ТЕЛEФOHУЙ 102! -

Кра­си­вий

… чу­до­вий гай, пур­ха­ють пташки, ме­те­ли­ки. Тіль­ки-но роз­кві­тли ро­сли­ни. При­ле­тів ме­те­лик і сів на ні­жну пе­люс­тку. І ра­птом – „ба-бах” – десь упав сна­ряд, за ним ще один, і ще. Всі зро­зумі­ли, що щось не так. На­віть ма­лень­ка кві­то­чка за­кри­ла з ля­ку свої пе­люс­тки!

Ра­птом га­йок при­пи­нив бу­ти гар­ним. Він здри­гнув­ся. Це вій­на! При­ро­да по­ча­ла ги­ну­ти на очах. У гаю не ли­ши­ло­ся жо­дно­го жи­во­го ство­рі­н­ня!

Вій­на – це за­гро­за здо­ров’ю й жи­т­тю не ли­ше лю­дей, але й усі­єї при­ро­ди.

Ігна­ту­шко Оле­ксан­дра

Вій­на

– це смерть на ко­жно­му кро­ці. Це ду­ша лю­дей, яка від­лі­тає в не­бо. Це зруй­но­ва­ні бу­дин­ки. Це – рі­дна зем­ля під за­гро­зою зни­ще­н­ня. Важ­ко уяви­ти: за­мість лі­сів – пустелі. Яке це го­ре!

Го­мо­ля­ко Да­ни­ло

Вій­на

– це го­ре. Со­тні лю­дей стра­жда­ють. Я не хо­чу, щоб бу­ла вій­на, щоб пла­ка­ла моя ма­ма. Не­хай вій­на за­кін­чи­ться, а та­то, роз­бив­ши всіх не­про­ше­них за­брод, по­вер­не­ться до­до­му жи­вим і не­у­шко­дже­ним!

Про­хо­ров Вла­ди­слав

Дим

вій­ни шко­дить всім і ні­ко­му до­бра не ро­бить. На зем­лю ле­тять гар­ма­ти, ку­лі, сна­ря­ди. І все це крізь сті­ну во­гню та ди­му. На вій­ні ду­же ба­га­то смер­тей та ка­ліцтв на­ших сол­да­тів, які за­хи­ща­ють свою Ві­тчи­зну. Але на­ші бій­ці ні­чо­го не бо­я­ться! Во­ни йдуть напролом крізь ди­мо­ву за­ві­су з ві­рою в сер­ці, що цей жах за­кін­чи­ться вже ду­же ско­ро. Бе­ре­жі­мо свою Укра­ї­ну!

Да­ви­ден­ко Іван

Наслідки

вій­ни – це ра­ни на ті­лі на­шої зем­лі! А хі­ба мо­же зра­не­на істо­та нор­маль­но жи­ти? Я про­ти то­го, щоб мою рі­дну зем­лю то­пта­ли чо­бо­ти не­зва­них за­гар­бни­ків!

Оль­хо­вик Ана­ста­сія

Вій­на

без во­гню і ди­му не бу­ває. Як стра­шно, ко­ли ле­тять сна­ря­ди, „гра­ди”, ко­ли об­стрі­лю­ють до­мів­ки… Все нав­ко­ло го­рить, ва­лить гу­стий дим! Я мрію, щоб ні­де й ні­ко­ли не бу­ло вій­ни! Щоб ми ви­гна­ли з на­шої кра­ї­ни чу­жо­зем­них за­во­йов­ни­ків!

Ма­ла­хо­ва Ана­ста­сія

Під

час вій­ни лю­ди за­ли­ша­ю­ться без жи­тла і без жи­т­тя. Дим вій­ни ле­тить з ра­кет, бомб, тан­ків, сна­ря­дів. Па­ла­ють бу­дин­ки, стра­ждає все жи­ве. Лю­ди не му­сять так жи­ти! Дим вій­ни – це смерть!

Гав­ри­лей Бог­дан

Ко­ли

йде дим, то лю­ди­ні чи тва­ри­ні по­трі­бно чи­мось ди­ха­ти. Звід­ки бра­ти чи­сте по­ві­тря? Нев­же одя­га­ти про­ти­га­зи чи при­ту­ля­ти до ро­та во­ло­гу ган­чір­ку? Дим вій­ни ще стра­шні­ший! Я хо­чу, щоб у на­шо­му бла­ки­тно­му не­бі за­мість ди­му вій­ни пла­ва­ли ні­жні бі­лень­кі хма­рин­ки.

Ру­ден­ко Да­ри­на

Дим

вій­ни шко­дить лю­дям, тва­ри­нам, ро­сли­нам. Від вій­ни стра­жда­ють ді­ти, які за­ли­ша­ю­ться без ба­тьків.

Федь­ко Оле­ксій

по­не­бу Сте­ли­ться дим: Сі­рий-сі­рий сь ввір­ва­ла Це­вій­на дім. Уна­шсві­тлий мо, при­пи­ни Ми­вій­ну мо. про­же­не Дим­весь зла­го­ді, в Жи­ти­бу­дем вер­не­мо ! Ми­ру­сім Шу­мей­ко­Со­фія МИРУ И ЮНК сла­ви МАЛ Ми­ро ко ючен Павл

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.