ДИ­МО­ВА ЗА­ВІ­СА

Kolosochok - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Чи ба­чив ти во­се­ни, як дим сте­ли­ться по­над зем­лею, на­че ту­ман? Що це? По­же­жа? Ні, ди­мо­ва за­ві­са, яку вла­шту­ва­ли не­сві­до­мі ме­шкан­ці мі­ста чи се­ла. Ко­му за­ва­жає то­рі­шнє ли­стя? У лі­сі ж йо­го ні­хто не спа­лює! Пе­ре­гнив­ши, во­но стає до­бри­вом для но­вих ро­слин. У при­ро­ді все вла­што­ва­но ро­зум­но і ра­ціо­наль­но.

Ве­сня­ні та осін­ні під­па­ли шко­дять тра­ві, ку­щам, пла­зу­нам – усьо­му жи­во­му мі­кро­сві­ту! На мі­сці під­па­лу нор­маль­не жи­т­тя ро­слин і ко­мах від­нов­лю­є­ться ли­ше за 5–6 ро­ків, а ча­сто не від­нов­лю­є­ться НІ­КО­ЛИ. То­бі їх шко­да? То­ді спи­ни па­лі­їв!

Ро­сли­ни є мо­гу­тнім філь­тром, який вби­рає з по­ві­тря і ґрун­ту важ­кі ме­та­ли та ін­ші шкі­дли­ві ре­чо­ви­ни – пе­сти­ци­ди та отру­то­хі­мі­ка­ти, яки­ми кро­плять ро­сли­ни про­тя­гом се­зо­ну. Під час спа­лю­ва­н­ня во­ни ви­ді­ля­ю­ться у по­ві­тря. Най­біль­ше пе­сти­ци­дів мі­сти­ться у ба­дил­лі кар­то­плі, яке ми так ря­сно окро­пля­є­мо від ко­ло­рад­сько­го жу­ка. Не па­ли йо­го! Спа­лю­ва­н­ня тра­во­сто­їв і стер­ні при­зво­дить до втра­ти ро­дю­чо­сті та зда­тно­сті до са­мо­від­нов­ле­н­ня.

Що ро­би­ти з цим ли­стям? Ме­шкан­ці ве­ли­ких міст укла­да­ють уго­ди з ко­му­наль­ни­ми під­при­єм­ства­ми про сво­є­ча­сне ви­ве­зе­н­ня усьо­го по­бу­то­во­го смі­т­тя, в то­му чи­слі й ли­стя, тра­ви чи гі­л­ля, на спе­ці­аль­ний полігон для від­хо­дів. А за роз­ве­де­не ба­га­т­тя до­ве­де­ться за­пла­ти­ти!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.