НАШ ПРО­ЕКТ „ШКІ­ДЛИ­ВИЙ ДИМ У НА­ШІМ

Kolosochok - - СПАЛЮЮТЬ ЛИСТЯ – ТЕЛEФOHУЙ 102! -

Про­ект учнів 4-Б кла­су Ні­жин­ської СЗШ І–ІІІ ст. № 15 отри­мав І мі­сце у V Все­укра­їн­сько­му кон­кур­сі„Мо­раль­ний вчи­нок”. Учні та їхній на­став­ник Ла­ри­са Бо­ри­сів­на Петренко, За­слу­же­ний учи­тель Укра­ї­ни, ді­ля­ться сво­ї­ми твор­чи­ми до­роб­ка­ми та ре­зуль­та­та­ми по­шу­ко­вої ді­яль­но­сті з чи­та­ча­ми га­зе­ти „КОЛОСОЧОК”.

Не­без­пе­чно спа­лю­ва­ти син­те­ти­чні ма­те­рі­а­ли (по­ро­лон, який ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли для на­би­ва­н­ня ма­тра­ців, ки­лим­ки, пі­но­пласт то­що), адже під час зго­ра­н­ня з них ви­ді­ля­ю­ться ці­а­ні­ди, які є при­чи­ною ба­га­тьох смер­тель­них ви­пад­ків та важ­ких отру­єнь.

Спа­лю­ва­н­ня смі­т­тя на одно­му по­двір’ї мо­же при­зве­сти до біль­ших кон­цен­тра­цій діо­кси­ну, ніж спа­лю­ва­н­ня смі­т­тя на про­ми­сло­во­му під­при­єм­стві.

Озна­ки отру­є­н­ня ча­дним га­зом: де­пре­сія, при­гні­че­ний на­стрій, по­ру­ше­н­ня зда­тно­сті кон­цен­тру­ва­ти ува­гу, дрі­мо­та та на­віть втра­та сві­до­мо­сті.

Опа­ле ли­стя мо­же по­слу­жи­ти на ко­ристь лю­ди­ні, якщо до ньо­го по­ста­ви­ти­ся по­го­спо­дар­ськи. Для цьо­го тре­ба скла­сти ли­стя в ком­по­стну яму й до­да­ти ту­ди хар­чо­ві від­хо­ди, шма­тки ба­вов­ни, струж­ки, зо­ли то­що. Зви­чай­ний ком­пост до­зрі­ває за 3–6 мі­ся­ців пі­сля то­го, як з ним по­ча­ли ро­бо­ту. Він стає ри­хлим, тем­ним, йо­го мо­жна ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти як цін­не ор­га­ні­чне до­бри­во на при­са­ди­бній ді­лян­ці. ,

дни­ну ню су­бот кв у. ди­мо до­лин

- – Ле­тів кра­су кві­ток

онив і За­пол па­хощ га­йок

! За­бра вв­сі дзвін

кий

Бог­дан за­сох ен­ко Зів’яв, Пар­хом

ОБЕРЕГИ ДЛЯ НАШИХ ЗАХИСНИКІВ

ФОТОЗВИНУВАЧЕННЯ

НАСТІЛЬНА ГРА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.