ЩО Я РО­БЛЮ?

Kolosochok - - СПАЛЮЮТЬ ЛИСТЯ – ТЕЛEФOHУЙ 102! -

Я лю­блю чи­сте по­ві­тря! То­му бо­рю­ся з тю­тю­но­вим ди­мом. Ро­блю це так: ко­ли ба­чу, що хтось па­лить ци­гар­ку, під­хо­джу до ньо­го й ка­жу: „Не ку­ріть, вам же гір­ше бу­де! Дим – це шкі­дли­во!” Остро­верх Лев

Від ди­му стра­жда­ють і лю­ди, і зві­рі. То­му ми з ді­ду­сем на на­шій да­чній ді­лян­ці пов­ні­стю від­мо­ви­ли­ся від па­лі­н­ня за­ли­шків ро­слин і ли­стя. Ми за­ли­ша­є­мо все це пе­ре­гни­ва­ти в спе­ці­аль­но від­ве­де­но­му мі­сці. Ви­яв­ля­є­ться, не так-то вже й ро­бо­ти ба­га­то!

Ку­лик Ін­на Я зав­жди до­по­ма­гаю ба­бу­сі скла­да­ти кар­то­пли­н­ня, ку­ку­ру­дзи­н­ня й опа­ле ли­стя до ком­по­стної ями. По­тім ми ще й по­ли­ва­є­мо все це во­дою, щоб швид­ше пе­ре­гни­ва­ло. Нам на да­чі чор­ний дим не по­трі­бний! Адже ми при­їжджа­є­мо ту­ди на­би­ра­ти­ся здо­ров’я, а не втра­ча­ти йо­го.

Лук’янен­ко Ар­тем

Я па­лять ча­сто ба­чу, як до­ро­слі

їм за­у­ва­ши­ни. Я під­хо­джу і ро­блю

на ме­не же­н­ня, а во­ни зди­во­ва­но

зна­ють про по­гля­да­ють. То­му що не

по­ясню­ва­не­без­пе­ку. І я по­чи­наю ти…

шин ми На да­чі із ви­ко­ри­ста­них

Ми не зро­би­ли гар­нень­ку клум­бу!

ним де­па­ли­мо ли­стя, а об­кла­да­є­мо

я від­но­шу ре­ва на зи­му. Що­вів­тор­ка

твер­дих від­смі­т­тя у пункт при­йо­му

я збе­рі­гаю хо­дів на пе­ре­роб­ку. Так мі­сто від ди­му.

Мі­тран Ана­ста­сія

Від ди­му стра­жда­ють лю­ди. це Але не всі про зна­ють. То­му я роз­по­вів

ба­тькам, ро­ди­чам та дру­зям, чо­му не мо­жна

па­ли­ти смі­т­тя, ли­стя та гіл­ки. Во­ни по­обі­ця­ли

біль­ше цьо­го не ро­би­ти.

Бор­тник Бог­дан

Дим я по­стій­но – це отру­та, яка за­гро­жує жи­т­тю лю­дей. То­му

ли­стя, ні смі­т­тя. А ка­жу сво­їм зна­йо­мим, щоб во­ни не па­ли­ли ні

зі­бра­ли­ся ра­зом, ще всі лю­ди, які ме­шка­ють у на­шо­му бу­дин­ку,

з них за­го­ро­по­зби­ра­ли ви­ки­ну­ті ши­ни і не спа­ли­ли їх, а зро­би­ли дже­н­ня для клумб та гір­ки для ма­лят. Ля­шен­ко Оле­ксан­дра

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.