1390 ба­лів

Але­ксє­є­ва Єв­ге­нія, уче­ни­ця 5-Б кла­су ССЗШ № 156 м. Хар­ко­ва

Kolosochok - - NEWS -

Я вже кіль­ка ро­ків пе­ред­пла­чую га­зе­ту „КО­ЛО­СО­ЧОК”, бо ці­кав­лю­ся при­ро­до­знав­ством, а та­кож лю­блю бра­ти участь у рі­зно­ма­ні­тних зма­га­н­нях і кон­кур­сах. Під час уча­сті в І За­о­чно­му Чем­піо­на­ті Укра­ї­ни юних ша­ну­валь­ни­ків при­ро­до­знав­ства я ді­зна­ла­ся скіль­ки но­во­го й ці­ка­во­го, що ви­рі­ши­ла про­дов­жи­ти від­кри­ва­ти не­зві­да­не й у ІІ Чем­піо­на­ті. Те­ма „МИ УКРА­ЇН­ЦІ” ме­ні ду­же спо­до­ба­ла­ся, адже я лю­блю свій край і хо­чу ба­га­то про ньо­го до­від­а­ти­ся. Окрім на­вча­н­ня й ма­лю­ва­н­ня, я із за­до­во­ле­н­ням тан­цюю в ко­ле­кти­ві естра­дно­спор­тив­но­го тан­цю „Гра­ція”. І пер­ша по­до­рож мо­го ко­ле­кти­ву на фе­сти­валь бу­ла до чу­до­во­го мі­ста Льво­ва!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.