1310 ба­лів

Бут Да­рія, уче­ни­ця 3-Б кла­су СЗШ №27 м. Кри­во­го Ро­гу Дні­про­пе­тров­ської обла­сті

Kolosochok - - NEWS -

Лю­блю на­вча­ти­ся, ві­дві­дую му­зи­чну шко­лу, пи­шу та за­хи­щаю до­слі­дни­цькі ро­бо­ти з при­ро­до­знав­ства. На­ма­га­ю­ться ді­зна­тись яко­мо­га біль­ше ці­ка­вої ін­фор­ма­ції, то­му ви­пи­сую на­у­ко­ві га­зе­ти та жур­на­ли. Лю­блю від­кри­ва­ти для се­бе щось но­ве та за­гад­ко­ве.

Не­о­дно­ра­зо­во бу­ла при­зер­кою мі­ських, обла­сних та Все­укра­їн­ських му­зи­чних кон­кур­сів та фе­сти­ва­лів. Скрізь на­ма­га­ю­ся бу­ти пер­шою, бо не лю­би­лю си­ді­ти без ді­ла. Де є ба­жа­н­ня, зна­йду­ться й шля­хи!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.