ЯК ТВА­РИ­НИ ЗАОЩАДЖУЮТЬ ВО­ДУ?

Kolosochok - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Уцю мить на Зем­лі десь ви­па­дає во­да у ви­гля­ді до­щу, сні­гу або гра­ду. При­ро­да дає нам ба­га­то во­ди. Як­би ви­рів­ня­ти всі го­ри і впа­ди­ни, во­да вкри­ла б Зем­лю ша­ром зав­тов­шки по­над 3 км. Але в рі­зних мі­сцях ви­па­дає рі­зна кіль­кість во­ди. Важ­ко жи­ти там, де ма­ло во­ди. Ор­га­ні­зми, як жи­вуть у по­су­шли­во­му се­ре­до­ви­щі, зму­ше­ні при­сто­со­ву­ва­ти­ся до не­ста­чі во­ди. Де­я­кі ба­кте­рії мо­жуть жи­ти без ки­сню, але жо­ден ор­га­нізм не мо­же ви­жи­ти без во­ди. Во­да є най­ва­жли­ві­шим чин­ни­ком для жи­т­тя на Зем­лі.

Су­хо­пу­тні тва­ри­ни, які жи­вуть у за­су­шли­вих мі­сцях, вмі­ють за­оща­джу­ва­ти во­ду. Се­ред них ба­га­то гри­зу­нів (ту­шкан­чи­ки, пі­щан­ки), є ко­пи­тні (вер­блю­ди), ящір­ки, де­я­кі че­ре­па­хи, ба­га­то ко­мах. Сло­но­ва че­ре­па­ха, ав­стра­лій­ська жа­ба ви­ко­ри­сто­ву­ють свою вла­сну во­ду, за­па­са­ю­чи її у се­чо­во­му мі­ху­рі. Пла­зу­ни, де­я­кі птахи, гри­зу­ни, ко­ма­хи, дрі­бні хи­жі ссав­ці во­ду отри­му­ють з їжею. Щоб зеко­но­ми­ти во­ду, де­я­кі тва­ри­ни впа­да­ють у лі­тню спля­чку або ве­дуть актив­ну ді­яль­ність ли­ше у су­тін­ках і вно­чі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.