КОРАБЛІ ПУСТЕЛІ – ВЕР­БЛЮ­ДИ

Kolosochok - - NEWS -

Спо­сте­рі­га­ю­чи, як вер­блюд ви­пи­ває від­ра­зу 80 л во­ди, мо­жна по­ду­ма­ти, що він має спе­ці­аль­ний ре­зер­ву­ар, у яко­му збе­рі­га­є­ться во­да. Спо­ча­тку вва­жа­ли, що та­ким ре­зер­ву­а­ром слу­гує йо­го горб, по­тім – шлу­нок. Однак горб вер­блю­да за­пов­не­ний жи­ром, а в шлун­ку вер­блю­да, який щой­но пив, стіль­ки ж во­ди, як і в то­го, що не пив 10 днів (са­ме стіль­ки ча­су вер­блю­ди мо­жуть об­хо­ди­тись без во­ди).

Не­зро­зумі­ло – на­ві­що вер­блюд на­ко­пи­чує та­ку кіль­кість жи­ру в одно­му мі­сці? Мо­жна допу­сти­ти, що під­шкір­ний жир у вер­блю­да на­ко­пи­чу­є­ться у мі­сці, яке за­зви­чай най­біль­ше на­грі­ва­є­ться. Це пе­ре­шко­джає над­хо­джен­ню те­пла ззов­ні й одно­ча­сно по­лег­шує те­пло­від­да­чу.

Тем­пе­ра­ту­ра ті­ла одно­гор­бо­го вер­блю­да (дро­ме­да­ра) силь­но змі­ню­є­ться (від 34,5 до 40,5 °С). Це ду­же ва­жли­во для під­трим­ки во­дно­го ба­лан­су. По-пер­ше, впро­довж спе­ко­тно­го дня тем­пе­ра­ту­ра ті­ла під­ні­ма­є­ться, і во­да, що за ін­ших об­ста­вин ви­тра­ча­ла­ся б на те­пло­від­да­чу, за­ли­ша­є­ться в ор­га­ні­змі. Те­пло, на­ко­пи­че­не вдень, роз­сі­ю­є­ться вно­чі – ось вам по­двій­на еко­но­мія: во­ди і те­пла. По-дру­ге, за зро­ста­н­ня тем­пе­ра­ту­ри ті­ла при­плив те­пла ззов­ні змен­шу­є­ться. Це при­зво­дить до змен­ше­н­ня ви­тра­ти во­ди, яка б ви­па­ру­ва­лась, щоб за­по­біг­ти подаль­шо­му ро­сту тем­пе­ра­ту­ри. От­же, як­би жир рів­но­мір­но роз­по­ді­ляв­ся під шкі­рою, то те­пло­об­мін між ор­га­ні­змом вер­блю­да і нав­ко

ли­шнім се­ре­до­ви­щем від­бу­вав­ся б зна­чно гір­ше.

Вер­блюд дро­ме­дар Стра­ус

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.