ВО­ДНИЙ ДЕ­ТЕ­КТИВ,

або як еко­ном­но ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти воду у пов­сяк­ден­но­му жит­ті

Kolosochok - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

„КОЛОСОЧОК” ого­ло­шує на­бір у во­дне де­те­ктив­не агент­ство! Уя­ви, що ти – справ­жній де­те­ктив. А де­те­кти­ви вмі­ють роз­га­ду­ва­ти та­єм­ни­ці! Отож, твоє зав­да­н­ня зна­йти від­по­відь на за­пи­та­н­ня: ку­ди ще­зає во­да? чо­му тре­ба еко­но­ми­ти воду, якщо її так ба­га­то на Зем­лі?

Основ­ні ме­то­ди, яки­ми ко­ри­сту­ю­ться де­те­кти­ви:

спостереження, зби­ра­н­ня ін­фор­ма­ції, до­по­мо­га дру­зів. Якщо ти хо­чеш ста­ти де­те­кти­вом, то для успі­шної ро­бо­ти тре­ба роз­ви­ва­ти та­кі ри­си: ло­гі­чне ми­сле­н­ня, спо­сте­ре­жли­вість, ува­жність, тер­пі­н­ня, вмі­н­ня спіл­ку­ва­ти­ся і зна­хо­ди­ти спіль­ну мо­ву з рі­зни­ми, вмі­н­ня ма­ску­ва­ти­ся.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.