НЕ ТА­КИЙ ЛИХИЙ, ЯК СТРА­ШНИЙ

Kolosochok - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Сі­ро­ман­ця мо­жна на­зва­ти мі­фі­чним зві­ром. У дав­ни­ну йо­го по­ва­жа­ли і ша­ну­ва­ли за хо­ро­брість, кмі­тли­вість, ви­три­ва­лість. Най­дав­ні­ші зо­бра­же­н­ня вов­ків, зна­йде­ні в пе­че­рах на пів­дні Єв­ро­пи, ма­ють по­над 20 000 ро­ків.

Лю­ди зав­жди бо­я­ли­ся вов­ків. Жо­дна ін­ша тва­ри­на не за­зна­ва­ла та­ко­го пе­ре­слі­ду­ва­н­ня з їхньо­го бо­ку, як вовк. Від пов­но­го ви­ми­ра­н­ня цю тва­ри­ну вря­ту­ва­ли кмі­тли­вість і зда­тність при­сто­со­ву­ва­ти­ся до рі­зних умов жи­т­тя.

Вовк – най­біль­ший із пред­став­ни­ків ро­ди­ни Со­ба­чих. Най­ближ­чі ро­ди­чі вов­ка – ко­йот і ша­кал. На­у­ков­ці до­ве­ли, що вовк є пря­мим пред­ком свій­сько­го пса. Мі­цна бу­до­ва ті­ла свід­чить про те, що вовк ско­рі­ше ви­три­ва­лий, ніж швид­кий. По­лю­ю­чи, він ча­сто про­бі­гає по­над 60 км за ніч.

Вовк на­се­ляє всі ти­пи жит­тє­во­го про­сто­ру: від ар­кти­чної тун­дри й про­сто­рих сте­пів до ви­со­ких гір і лі­сів. На те­ри­то­рії Укра­ї­ни вов­ки тра­пля­ю­ться всю­ди, вклю­ча­ю­чи Крим. Най­більш чи­сель­ний цей звір, як це не див­но, не у Кар­па­тах та По­ліс­сі, а у сте­пу. На те­ри­то­рії Єв­ра­зії жи­ве 10–15 під­ви­дів вов­ків, і при­бли­зно стіль­ки ж в Пів­ні­чній Аме­ри­ці. У ми­ну­ло­му вов­ки ме­шка­ли май­же по всій Пів­ні­чній пів­ку­лі. Ви­ни­щи­ли вов­ків йо­го най­лю­ті­ші во­ро­ги – лю­ди.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.