КАЗКА ПРО ПЕТРИКА

Kolosochok - - NEWS -

„Бу­деш смі­ти­ти, – по­тра­пиш

до кра­ї­ни Бру­длан­дії!”

Жив­со­бі Пе­трик. Лю­бив він смі­ти­ти, зав­жди за­бу­вав при­би­ра­ти пі­сля се­бе сміття. Так три­ва­ло ду­же дов­го, аж по­ки тер­пець у Феї Чи­сто­ти не уві­рвав­ся. Одно­го ра­зу, ко­ли Пе­трик за­снув, Фея пе­ре­не­сла йо­го до кра­ї­ни Бру­длан­дії.

Про­ки­нув­ся хло­пчик се­ред ве­ли­че­зної ку­пи сміття. – Де це я? – Ти в кра­ї­ні Бру­длан­дії, – зві­ду­сіль до­ли­нув до ньо­го го­лос.

Зля­кав­ся Пе­трик, а пла­ка­ти не при­хо­ди­ться. По­трі­бно шу­ка­ти якийсь ви­хід.

– На­пев­но тут жи­вуть та­кі як і я. Во­ни теж роз­ки­да­ють скрізь сміття. Щоб ви­бра­ти­ся з цьо­го бру­ду, на­пев­но тре­ба все це зі­бра­ти. І то­ді Фея по­вер­не ме­не до­до­му.

Пе­трик узяв­ся до спра­ви і не­вдов­зі всі ву­ли­ці кра­ї­ни бли­ща­ли від чи­сто­ти. Хло­пчи­ко­ві це так спо­до­ба­ло­ся, що по­вер­нув­шись до­до­му, він узяв­ся за ге­не­раль­не при­би­ра­н­ня. А по­тім на­пи­сав пла­кат і ви­ві­сив йо­го на го­лов­ній пло­щі сво­го мі­ста:

Єва Ді­ду­рик

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.