МІЙ ПЕР­ШИЙ ВИНАХІД

Kolosochok - - NEWS -

На­шіз та­том винахід – до­ро­га на пла­сти­ко­ві „по­ду­шці”. Най­го­лов­ні­ше в ньо­му – обов’яз­ко­ве сор­ту­ва­н­ня від­хо­дів, як це ро­блять у ба­га­тьох кра­ї­нах сві­ту. Ор­га­ні­чні від­хо­ди цен­тра­лі­зо­ва­но на­прав­ля­ти на піджив­ле­н­ня ґрун­тів. А не­ор­га­ні­чні пе­ре­ро­бля­ти на сму­ги, дов­жи­ною 8-10 ме­трів, ши­ри­ною до 50 см. Ці сму­ги кла­сти під асфальт. Для мі­цно­сті, кла­сти кіль­ка ша­рів у рі­зних на­прям­ках, „зчі­плю­ю­чи” від­хо­да­ми з пла­сти­ку.

Мо­жна та­кож з „на­бри­дло­го” пла­сти­ку ви­го­тов­ля­ти стіль­ни­ко­ві ре­ші­тки і за­пов­ню­ва­ти їх асфаль­том. І вже та­кі бло­ки укла­да­ти на до­ро­гу, пе­ре­кла­да­ю­чи ли­ше асфаль­том.

Лев Остро­верх

Мій­ви­на­хід – еле­ктрон­на кар­та пам’яті, яка бу­де вмон­то­ва­на в ко­жен бак для сміття. Лю­ди­на, що про­хо­ди­ти­ме повз та­кий бак, про­сто не змо­же ви­ки­ну­ти від­хо­ди будь-ку­ди, адже кар­та пам’яті з ба­ку бло­ку­ва­ти­ме в її сві­до­мо­сті ба­жа­н­ня на­смі­ти­ти.

Со­фія Шу­мей­ко

Мій­ро­бот – сміт­тє­їд-всю­ди­хід. Він, ру­ха­ю­чись, зби­рає, „їсть” і пе­ре­ро­бляє сміття. Сміт­тє­їд кру­глий як м’яч, то­му йо­му лег­ко до­ко­ти­ти­ся до будь-яко­го не­по­тре­бу. Він має ру­ки-но­ги як у па­ву­ка, то­му мо­же ви­тяг­ти сміття з будь-якої шпа­рин­ки. Два ве­ли­кі ока і чуб­чи­ки-ан­те­ни до­по­ма­га­ють йо­му швид­ко ре­а­гу­ва­ти на без­лад. Сміт­тє­їд яскра­во­го ко­льо­ру, має за­лі­зні го­стрі зу­би, щоб пе­ре­жо­ву­ва­ти сміття. Мій ро­бот вміє роз­мов­ля­ти, є дру­гом лю­ди­ні. А пра­цює – як сен­сор­ний муль­ти­тач, що до­зво­ляє пра­цю­ва­ти з при­стро­єм ба­га­тьом ко­ри­сту­ва­чам одно­ча­сно.

Пав­лю­чен­ко Ми­ро­сла­ва

Япро­по­ную зро­би­ти еле­ктрон­но­го ро­бо­та, який бу­де сор­ту­ва­ти зі сміття скло, ме­тал, па­пір, пла­стик. Сто­я­ти­ме ро­бот бі­ля ко­жно­го бу­дин­ку і всім, хто не по­ру­шить пра­вил ви­не­се­н­ня сміття, ви­да­ва­ти­ме же­то­ни, які в спе­ці­аль­них пун­ктах мо­жна бу­де обмі­ня­ти на то­ва­ри пер­шої не­об­хі­дно­сті.

По­лі­на До­нець

Для­то­го, щоб ви­рі­ши­ти про­бле­му ви­во­зу та ути­лі­за­ції сміття я про­по­ную ство­ри­ти еле­ктрон­но-сен­сор­но­го ро­бо­та-сміт­тє­смо­ка. Він не­за­ле­жно від по­го­ди, дня чи но­чі бу­де ру­ха­ти­ся ву­ли­ця­ми мі­ста, всмо­кту­ва­ти сміття і пе­ре­ро­бля­ти йо­го на щось ко­ри­сне. На­при­клад, ви­ко­ри­ста­ні скля­ні пля­шки ста­ва­ли б зно­ву но­ви­ми, рі­зні па­пір­ці пе­ре­тво­рю­ва­ли­ся б на зо­ши­ти. А з пла­сти­ко­вих від­хо­дів він ро­би­ти­ме мі­цну „це­глу” для бу­дів­ни­цтва не­жи­тло­вих при­мі­щень.

Іван Да­ви­ден­ко

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.