ВЕЛИКІ I КАРЛИКОВІ

ПЛА­НЕ­ТИ СО­НЯ­ЧНОЇ СИ­СТЕ­МИ

Kolosochok - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Да­рія Бі­да

Склад Со­ня­чної си­сте­ми: СОН­ЦЕ

8 ВЕ­ЛИ­КИХ ПЛА­НЕТ

Мер­ку­рій Ве­не­ра, Зем­ля, Марс, Юпі­тер, Са­турн, Уран, Не­птун

КАРЛИКОВІ ПЛА­НЕ­ТИ

Плу­тон, Це­ре­ра, Ери­да (Еріс), Ма­ке­ма­ке, Ха­у­меа

МА­ЛІ ТІ­ЛА

су­пу­тни­ки пла­нет, асте­ро­ї­ди, ме­тео­ро­ї­ди, ко­ме­ти, ко­смі­чний пил, зо­ря­ний і між­пла­не­тний газ, кой­пе­ро­ї­ди

За су­ча­сни­ми уяв­ле­н­ня­ми до скла­ду Со­ня­чної си­сте­ми вхо­дять великі і карликові пла­не­ти та ма­лі ті­ла. Що­до ма­лих тіл, то це су­пу­тни­ки пла­нет, асте­ро­ї­ди, ме­тео­ро­ї­ди, ко­ме­ти, ко­смі­чний пил, зо­ря­ний і між­пла­не­тний газ, кой­пе­ро­ї­ди.

Карликові пла­не­ти обер­та­ю­ться нав­ко­ло Сон­ця так са­мо, як і 8 ве­ли­ких пла­нет. Во­ни на­ба­га­то мен­ші, ніж пла­не­ти (на­віть мен­ші, ніж Мі­сяць). Най­ві­до­мі­ша кар­ли­ко­ва пла­не­та – Плу­тон.

Го­лов­на від­мін­ність між кар­ли­ко­вою пла­не­тою і пла­не­тою у то­му, що ве­ли­ка пла­не­та – во­ло­дар­ка сво­єї вла­сної „чи­стої” ор­бі­ти. Ра­зом з нею обер­та­ю­ться ли­ше її су­пу­тни­ки (якщо та­кі є у пла­не­ти). Ка­жуть, що великі пла­не­ти роз­чи­сти­ли свій шлях нав­ко­ло Сон­ця. А по­бли­зу ор­бі­ти кар­ли­ко­вих пла­нет ру­ха­ю­ться не ли­ше їхні су­пу­тни­ки, але й дрі­бні не­бе­сні ті­ла. То­му ор­бі­ти кар­ли­ко­вих пла­нет „за­смі­че­ні”.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.