ВІД­КРИ­ТА НА КІН­ЧИ­КУ ПЕ­РА

Kolosochok - - ВПІЗНАЙ ПЛАНЕТИ -

Най­від­да­ле­ні­ша від Сон­ця пла­не­та отри­мує від ньо­го у 900 ра­зів мен­ше те­пла і сві­тла, ніж Зем­ля. Тем­пе­ра­ту­ра у верх­ніх ша­рах її атмо­сфе­ри змі­ню­є­ться від –200 до –220 °С.

Мі­сце роз­та­шу­ва­н­ня ці­єї пла­не­ти спо­ча­тку роз­ра­ху­ва­ли, а вже по­тім за цими да­ни­ми астро­но­ми ви­яви­ли її на не­бі.

Пов­ний оберт нав­ко­ло Сон­ця три­ває май­же 165 ро­ків. З ча­су, як її від­кри­ли, ця пла­не­та зро­би­ла ли­ше один пов­ний оберт нав­ко­ло Сон­ця.

Має кіль­ця та 14 су­пу­тни­ків.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.