ДОВІДНИЧОК РО­ЗУМ­НИ­КА

Kolosochok - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

• Ма­те­рик – це ве­ли­че­зна ча­сти­на су­ші, зві­ду­сіль ото­че­на мо­ря­ми.

• По­ляр­не ко­ло – це уяв­на лі­нія на по­верх­ні пла­не­ти, за якою буває по­ляр­ний день і по­ляр­на ніч. По­ляр­не ко­ло є і в Пів­ні­чній, і в Пів­ден­ній пів­ку­лі. Вздовж лі­ній по­ляр­но­го ко­ла в день лі­тньо­го сон­це­сто­я­н­ня Сон­це у по­лу­день зна­хо­ди­ться на лі­нії го­ри­зон­ту. Від по­ляр­но­го ко­ла аж до по­лю­су роз­та­шо­ва­ний по­ляр­ний по­яс. Пів­ні­чний по­ляр­ний по­яс на­зи­ва­ють Ар­кти­кою, пів­ден­ний – Ан­тар­кти­дою. Тут є мі­сця, де що­най­мен­ше раз у ро­ці Сон­ця не ви­дно над го­ри­зон­том 24 го­ди­ни (три­ває по­ляр­на ніч) і во­но не за­хо­дить за го­ри­зонт 24 го­ди­ни (три­ває по­ляр­ний день).

І в Ар­кти­ці, і в Ан­тар­кти­ді ду­же су­ро­вий клі­мат. За по­ляр­ним ко­лом жи­ве не­ба­га­то лю­дей. В Ан­тар­кти­ді не­має по­стій­них жи­те­лів, а все на­се­ле­н­ня пра­цює на на­у­ко­вих стан­ці­ях.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.