Пе­ред­пла­тний ін­декс 89454

Не за­смі­чуй во­до­йми! На ма­люн­ку вка­за­ні тер­мі­ни роз­кла­да­н­ня смі­т­тя у во­ді.

Kolosochok - - NEWS -

Го­лов­ний ре­да­ктор: Да­рія Бі­да, тел.:(032) 236-71-24, e-mail: dabida@mis.lviv.ua

За­сту­пник го­лов­но­го ре­да­кто­ра: Ро­ксо­ла­на Дре­бот, e-mail: drebot.roksolana@gmail.com

Ху­до­жник: Окса­на Ма­зур.

Під­пи­са­но до дру­ку 26.01.16, фор­мат 60x84/8. Друк офсе­тний. На­клад 12 000 прим. Адре­са ре­да­кції: 79038, м. Львів, а/с 9838. На­дру­ко­ва­но в дру­кар­ні ТОВ “Ви­дав­ни­чий дім „УКРПОЛ”.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.