Зв на

Kolosok - - ЧОМУ ЦЕ ТАК НАЗИВАЄТЬСЯ -

За­гад­ко­вий та ко­ло­ри­тний афри­кан­ський кон­ти­нент ці­ка­вий не тіль­ки сво­єю при­ро­дою, гео­гра­фі­єю від­крит­тів, а й ба­га­тою то­по­ні­мі­кою. На остан­ню впли­ну­ли рі­зні чин­ни­ки: єв­ро­пей­ські за­во­ю­ва­н­ня, дав­ні ві­ру­ва­н­ня та плин ча­су. До ре­чі, Афри­ка – дру­гий за роз­мі­ра­ми кон­ти­нент сві­ту, на те­ри­то­рії яко­го зна­хо­ди­ться 55 не­за­ле­жних кра­їн та най­біль­ша в сві­ті пу­сте­ля Са­ха­ра. Тут про­жи­ває по­над 1 мі­льярд на­се­ле­н­ня Зем­лі, по­ло­ви­ні яко­го ще не ви­пов­ни­ло­ся 25 ро­ків.

Є рі­зні вер­сії по­хо­дже­н­ня на­зви „Афри­ка”. Ба­га­то вче­них вва­жа­ють, що „афри”– це на­зва пле­ме­ні, яке про­жи­ва­ло в пів­ні­чній ча­сти­ні кон­ти­нен­ту ще в III ст. до н. е. А су­фікс „ка”, що по­зна­чає „кра­ї­ну”, „зем­лю” цьо­го пле­ме­ні, до­да­ли дав­ні гре­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.