Ка­те­ри­на Ні­кі­шо­ва. Зем­ля як ве­ли­ка те­пли­ця

Kolosok - - ЗМІСТ - КА­ТЕ­РИ­НА НІ­КІ­ШО­ВА

Ма­буть, ти по­мі­чав, що те­пли­ці май­же пов­ні­стю скля­ні. На це є 2 при­чи­ни. По-пер­ше, скло про­пу­скає май­же все со­ня­чне сві­тло в бу­дів­лю, а ро­сли­ни по­тре­бу­ють йо­го для фо­то­син­те­зу. А по­дру­ге, скло не ви­пу­скає те­пло, ство­ре­не цим сві­тлом, на­зов­ні. Та­кий ефект на­зи­ва­ють пар­ни­ко­вим. Як це від­бу­ва­є­ться?

Ви­ди­ме сві­тло – це ли­ше один вид сві­тла. Ін­шою фор­мою є ін­фра­чер­во­не сві­тло. Ко­ли ви­ди­ме сві­тло (со­ня­чне) про­хо­дить крізь скло те­пли­ці, во­но сти­ка­є­ться з об’єкта­ми все­ре­ди­ні, і йо­го енер­гія по­гли­на­є­ться ни­ми. Ці об’єкти по­чи­на­ють на­грі­ва­ти­ся. На­грі­ва­ю­чись, во­ни від­да­ють ін­фра­чер­во­не сві­тло. На від­мі­ну від ви­ди­мо­го сві­тла, ін­фра­чер­во­не ви­про­мі­ню­ва­н­ня не зда­тне про­хо­ди­ти крізь скло. От­же, енер­гія, яку від­да­ли об’єкти у ви­гля­ді те­пла, за­ли­ша­є­ться у „пас­тці” те­пли­ці. Та­ким чи­ном, на­віть у хо­ло­дний, але со­ня­чний день у бу­дів­лі те­пли­ці те­пло.

Де­я­кі га­зи, як і скло те­пли­ці, утри­му­ють те­пло. Де­кіль­ка з них, в то­му чи­слі кар­бон діо­ксид (СО ), во­дя­на па­ра (Н О), ні­тро­ген оксид (N O) і ме­тан (СН ), є в атмо­сфе­рі Зем­лі. Кон­цен­тра­ція цих га­зів зро­стає що­дня че­рез ді­яль­ність лю­ди­ни (на­при­клад, ви­ко­ри­ста­н­ня ав­то­мо­бі­лів і спа­лю­ва­н­ня па­ли­ва) і че­рез при­ро­дні про­це­си (роз­кла­да­н­ня ре­шток жи­вих ор­га­ні­змів з ви­ді­ле­н­ням ме­та­ну). За­раз атмо­сфе­ра за­три­мує ли­ше не­ве­ли­ку ча­сти­ну те­пла, яке від­дає по­верх­ня Зем­лі. Якщо ж кон­цен­тра­ція СО і СН про­дов­жу­ва­ти­ме зро­ста­ти, Зем­ля мо­же пе­ре­тво­ри­ти­ся на ве­ле­тен­ську те­пли­цю.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.