„Text neck”, або Пі­дні­ми го­ло­ву!

Kolosok - - ЗМІСТ -

Озир­нись нав­кру­ги. Ко­жна лю­ди­на з опу­ще­ною го­ло­вою! Ми лю­би­мо но­ві те­хно­ло­гії, ми дво­ма ру­ка­ми за них. Але по­чуй наш ме­седж: пра­цю­ю­чи зі смар­тфо­на­ми, не на­хи­ляй го­ло­ви.

Го­ло­ва лю­ди­ни має ма­су при­бли­зно 5 кг і у вер­ти­каль­но­му по­ло­жен­ні ти­сне на ший­ний від­діл хреб­та з си­лою 50 Н. Але якщо ми на­хи­ля­є­мо го­ло­ву, це на­ван­та­же­н­ня зро­стає: під ку­том 15 гра­ду­сів ця ва­га ста­но­вить 120 Н, 30 гра­ду­сів – 180 Н, 45 гра­ду­сів – 220 Н, а 60 гра­ду­сів – 270 Н!

Ось та­ке на­ван­та­же­н­ня, ку­пле­не на до­да­чу до на­ших смар­тфо­нів, план­ше­тів і но­ут­бу­ків, за­зна­ють міль­йо­ни лю­дей що­дня. Однак во­но не за­зна­че­не на упа­ков­ці при­ла­дів.

До­слі­дже­н­ня, на­дру­ко­ва­не у 25 но­ме­рі „Surgical Technology International”, ста­ло топ-те­мою цьо­го ви­пу­ску за вер­сі­єю ре­да­кто­ра і вже обле­ті­ло весь Ін­тер­нет. Ав­то­ри на­зва­ли цю про­бле­му „текс­то­ва шия” („text neck”) і ствер­джу­ють, що ця епі­де­мія мо­же при­зве­сти до ран­ньо­го зно­шу­ва­н­ня і сти­ра­н­ня хреб­та, де­ге­не­ра­ції і за­вер­ши­ти­ся хі­рур­гі­чною опе­ра­ці­єю.

Скіль­ки це – 270 Н? Так, на­че го­ло­ва ста­ла важ­чою у по­над 5 ра­зів! Уяви со­бі 8-рі­чну ди­ти­ну з та­ким на­ван­та­же­н­ням на шию що­ден­но де­кіль­ка го­дин по­спіль.

Пі­сля три­ва­ло­го роз­тя­гу­ва­н­ня тка­ни­ни за­па­лю­ю­ться і хво­рі­ють, і як на­слі­док – де­фор­ма­ція м’язів, за­щем­ле­н­ня нер­вів, гри­жа ди­сків. З ча­сом мо­же змі­ню­ва­ти­ся ви­гин шиї.

Ба­га­то лю­дей скар­жа­ться на бо­лі в шиї, го­ло­ві і хреб­ті, але по­га­на по­ста­ва мо­же ма­ти ще ін­ші на­слід­ки. Екс­пер­ти ка­жуть, що об’єм ле­ге­нів мо­же змен­ши­ти­ся до 30 %, ви­ни­ка­ють нев­ро­ло­гі­чні про­бле­ми, де­пре­сія і хво­ро­би сер­ця.

Уни­кну­ти но­вих те­хно­ло­гій не­мо­жли­во, але вар­то до­кла­сти зу­силь, щоб змен­ши­ти на­ван­та­же­н­ня на хре­бет під час ро­бо­ти з мо­біль­ни­ми при­стро­я­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.