ПЕР­ШИЙ КО­ЛО­САЛЬ­НИЙ ФЛЕ­ШМОБ (чер­вень-2015) „День Лiтньо­го Сон­це­сто­я­н­ня”

Kolosok - - ФАН-КЛУБ „КОЛОСКА” -

Де б ти не був, якщо хо­чеш взя­ти участь у Пер­шо­му КОЛОСАЛЬНОМУ фле­шмо­бі, зро­би на­сту­пне:

1. Най­ко­ро­тша ніч ро­ку. Вве­че­рі 21 червня не пропу­сти за­хід сон­ця (астро­но­мі­чний час та на­пря­мок на за­хід ви­знач са­мо­стій­но). Зро­би ці­ка­ве фото у про­ме­нях Сон­ця, що сі­дає. На­при­клад, в той мо­мент, ко­ли йо­го ни­жній край тор­кне­ться обрію. Якщо не змо­жеш зна­йти від­кри­тий про­стір, або че­рез по­го­дні умо­ви за­хо­ду сон­ця не ви­дно, сфо­то­гра­фуй те, що ба­чиш в час астро­но­мі­чно­го за­хо­ду сон­ця. Кра­ще, якщо на фото ти бу­деш осо­би­сто (мо­жна сел­фі)!

2. Най­дов­ший день ро­ку. Вран­ці 22 червня зу­стрінь схід сон­ця (астро­но­мі­чний час сві­тан­ку та на­пря­мок на схід ви­знач са­мо­стій­но). Зна­йди ці­ка­вий сю­жет для фото. Зро­би фото (або не­хай те­бе сфо­то­гра­фує друг) в мо­мент, ко­ли край Сон­ця тіль­ки-тіль­ки з’яви­ться з-за обрію. За не­спри­я­тли­вих по­го­дних умов або за не­мо­жли­во­сті зна­йти віль­ний про­стір, сфо­то­гра­фуй ці­ка­вий об’єкт в мо­мент астро­но­мі­чно­го схо­ду сон­ця.

3. Зай­ди на сто­рін­ку на­шої спіль­но­ти Вкон­та­кті (vk.com/ kolosokgroup) і зна­йди аль­бом ПЕР­ШИЙ КО­ЛО­САЛЬ­НИЙ ФЛЕ­ШМОБ „День Лі­тньо­го Сон­це­сто­я­н­ня”. Ро­змі­сти у ньо­му 2 фото (схід і за­хід) і зро­би до них коментар: як те­бе звуть, звід­ки ти, скіль­ки ра­зів брав участь у кон­кур­сі „КОЛОСОК”. На це ма­єш 2 дні. Обов’яз­ко­во на­пи­ши, де і в який час зро­бле­не фото. Які емо­ції у те­бе ви­кли­кав схід і за­хід сон­ця? Про що ти в цей час ду­мав?

4. Зби­рай лай­ки до сво­їх фото. На­при­кін­ці мі­ся­ця на пе­ре­мож­ців Пер­шо­го КО­ЛО­САЛЬ­НО­ГО фле­шмо­бу че­ка­ють при­зи: пе­ред­пла­та на жур­нал „КОЛОСОК”, книж­ки се­рії „БІБЛІОТЕЧКА “КОЛОСКА”.

5. Де­сять уча­сни­ків з най­біль­шою кіль­кі­стю лай­ків отри­ма­ють еле­ктрон­ний ди­плом Пе­ре­мож­ця фле­шмо­бу „День Лі­тньо­го Сон­це­сто­я­н­ня”. Ро­змі­стіть йо­го на сво­їй сто­рін­ці Вкон­та­кті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.