ТI Р ВЕ О УГ Р К

Kolosok - - ТІЛО ЛЮДИНИ - На­та­лія Ро­ма­нюк

УВід кін­чи­ків паль­ців до зу­бів всю­ди­су­ща ме­ре­жа жи­вих тру­бо­чок кро­во­но­сної си­сте­ми транс­пор­тує кров ту­ди, де во­на по­трі­бна. Однак, ве­ли­че­зна си­сте­ма кро­во­по­ста­ча­н­ня не мо­гла б існу­ва­ти без сер­ця – по­ту­жної пом­пи, роз­та­шо­ва­ної у цен­трі кро­во­но­сної си­сте­ми.

Сер­це має дві ча­сти­ни: ліву і пра­ву. Ко­жна з них по­ді­ле­на на дві ка­ме­ри: пе­ре­д­сер­дя та шлу­но­чок. Пе­ре­д­сер­дя отри­му­ють кров і ви­штов­ху­ють її у шлу­но­чки, з яких кров ви­пом­по­ву­є­ться за мі­сцем при­зна­че­н­ня. Кру­го­обіг здій­сню­є­ться із ша­ле­ни­ми швид­ко­стя­ми. Ли­ше за 60 се­кунд ко­жен ери­тро­цит здій­снює пов­не коло кро­во­обі­гу, при цьо­му він вхо­дить і ви­хо­дить із

сер­ця дві­чі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.