Са­ха­ри” „Око

Kolosok - - ТАЄМНИЦІ ПРИРОДИ -

Мавританія (офі­цій­на на­зва – Іслам­ська Ре­спу­блі­ка Мавританія) – дер­жа­ва на пів­ні­чно­му за­хо­ді Афри­ки. До 1960 ро­ку – фран­цузь­ка ко­ло­нія. На за­хо­ді оми­ва­є­ться Атлан­ти­чним оке­а­ном. Сто­ли­ця – Ну­а­кшот. Офі­цій­на мо­ва фран­цузь­ка, але на­се­ле­н­ня роз­мов­ляє пе­ре­ва­жно араб­ською.

Мавританія – оста­н­ня кра­ї­на сві­ту, де раб­ство офі­цій­но до­зво­ля­ло­ся. Ли­ше в ли­пні 1980 ро­ку в кра­ї­ні його за­бо­ро­ни­ли. Біль­шість мі­ських жи­те­лів звіль­ни­ла сво­їх ра­бів, але в сіль­ській мі­сце­во­сті цей про­цес три­вав ще ду­же дов­го. За да­ни­ми аме­ри­кан­сько­го жур­на­лу „Newsweek” від 6 трав­ня 1985 ро­ку у кра­ї­ні на­лі­чу­ва­ло­ся понад 100 тис. ра­бів і при­бли­зно 300 тис. осіб, що ко­лись бу­ли ра­ба­ми.

По­лі­ти­чна си­сте­ма Мав­ри­та­нії – вій­сько­ва дер­жа­ва. 3 сер­пня 2005 ро­ку в кра­ї­ні від­був­ся вій­сько­вий пе­ре­во­рот, вій­сько­ві си­ли Мав­ри­та­нії за­хо­пи­ли вла­ду і ство­ри­ли вій­сько­ву ра­ду, щоб по­кла­сти край то­та­лі­тар­но­му прав­лін­ню.

„Око Са­ха­ри” (або „Око Зем­лі”, Рі­шат) – ди­во­ви­жне гео­ло­гі­чне утво­ре­н­ня у мав­ри­тан­ській ча­сти­ні за­су­шли­вої пу­сте­лі Са­ха­ри.„Око Са­ха­ри” – мі­сце до­во­лі по­пу­ляр­не серед ту­ри­стів. На­га­дує мі­ся­чний ланд­шафт. Зов­ні­шній ді­а­метр стру­кту­ри ста­но­вить 50 км, то­му цю фор­ма­цію кон­цен­три­чних кі­лець до­бре ви­дно з ко­смо­су. Вла­сне звід­ти „око” й по­ба­чи­ли ко­смо­нав­ти по­се­ред мер­твої пу­сте­лі. Уяви, як вони здивувалися, по­мі­тив­ши, що з Зем­лі на них пиль­но ди­ви­ться „око”! Від­то­ді „Око Зем­лі” є го­лов­ним і най­біль­шим орі­єн­ти­ром пу­сте­лі Са­ха­ра для ко­смо­нав­тів. Див­не мі­сце, опо­ви­те ле­ген­да­ми.

Уче­ні до­сі не з’ясу­ва­ли по­хо­дже­н­ня цьо­го ве­ле­тен­сько­го ко­льо­ро­во­го „ока”. То­му єди­ної вер­сії цьо­го при­ро­дно­го фе­но­ме­на, який ви­ник при­бли­зно 500–600 млн ро­ків то­му, не­має. Одна з гі­по­тез ствер­джує, що „око” – це на­слі­док па­ді­н­ня ве­ли­ко­го ме­тео­ри­та, який зі­штов­хнув­ся з по­верх­нею Зем­лі під пря­мим ку­том. Однак ця гі­по­те­за не від­по­від­ає фа­ктам, бо „око” має пло­ске дно і там не зна­йшли від­по­від­них по­рід, які по­вин­ні бу­ли б за­ли­ши­ти­ся після уда­ру.

Від­по­від­но до ін­шої вер­сії, Рі­шат – жер­ло зга­сло­го вул­ка­ну, який по­сту­по­во впро­довж міль­йо­нів ро­ків обва­лю­вав­ся все­ре­ди­ну. Вул­ка­ні­чне по­хо­дже­н­ня теж ма­ло­ймо­вір­не, бо не­має ку­по­лу з ви­вер­же­них або вул­ка­ні­чних по­рід. Є й фан­та­сти­чні гі­по­те­зи на кшталт іно­пла­не­тян та Атлан­ти­ди. Однак біль­шість уче­них вва­жа­ють, що стру­кту­ра ви­ни­кла внаслідок еро­зії на при­пі­дня­тій ді­лян­ці зем­ної ко­ри. Так, гір­ські по­ро­ди, які за­ля­га­ють у фор­мі ку­по­ла, під впли­вом еро­зії мо­жуть по­сту­по­во „зрі­за­ти­ся” і пе­ре­тво­ри­ти­ся на кон­цен­три­чні кіль­ця, які ми ба­чи­мо сьо­го­дні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.