НАЙ­БІЛЬ­ША ЗА­ГРО­ЗА ДЛЯ ЛЮД­СТВА

Kolosok - - НАУКОВІ ЦІКАВИНКИ -

Мі­льяр­дер Білл Гейтс, ко­ли­шній гла­ва Microsoft, ство­рив до­слі­дни­цьку гру­пу, яка змо­де­лю­ва­ла мо­жли­ву ін­фе­кцій­ну катастрофу на Зем­лі. Са­ме ін­фе­кцій­ну епі­де­мію він на­зи­ває одні­єю з най­біль­ших за­гроз для люд­ства.

„Не зва­жа­ю­чи на те, що рі­вень ме­ди­чно­го за­без­пе­че­н­ня за остан­ні 100 ро­ків від­чу­тно зріс, з’яви­ли­ся но­ві лі­ки і ме­ди­чна апа­ра­ту­ра, ці до­ся­гне­н­ня ні­ве­лю­ю­ться су­ча­сни­ми те­хні­чни­ми мо­жли­во­стя­ми для пе­ре­су­ва­н­ня лю­дей, які ми­мо­во­лі пе­ре­но­си­ти­муть хво­ро­би. То­му швид­кість по­ши­ре­н­ня ін­фе­кцій бу­де бли­ска­ви­чною”, – впев­не­ний Білл Гейтс. За його роз­ра­хун­ка­ми, ін­фе­кція по­ши­рю­ва­ти­ме­ться так швид­ко, що впро­довж пер­ших 100 днів во­на мо­же вби­ти 770 ти­сяч лю­дей, а за 200 на­сту­пних – 33 мільйони!

Є хво­ро­би, які вра­жа­ють не нас, ме­шкан­ців Пів­но­чі, а со­тні міль­йо­нів лю­дей, які жи­вуть у джун­глях Афри­ки і Азії, що ки­шать па­ра­зи­та­ми. І про них ми зга­ду­є­мо тіль­ки то­ді, коли за­гро­за на кшталт Ебо­ли з бі­жен­ця­ми або з ту­ри­ста­ми ра­птом по­тра­пляє на те­ри­то­рії роз­ви­не­них кра­їн Пів­ні­чної пів­ку­лі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.