Най­кра­ще дітям

Korrespondent - - НОВОСТИ КОМПАНИЙ -

Три ро­ки то­му все­світ­ньо­ві­до­мі українсь­кі брен­ди — “Бу­ко­вель” і “Ар­тек” — об”єд­на­ли­ся з ме­тою ство­рен­ня при­ва­б­ли­во­го й без­печ­но­го май­дан­чи­ка для оздо­ров­лен­ня та ак­тив­но­го від­по­чин­ку ді­тей і з кож­ним ро­ком та­бір роз­ши­рює свою гео­гра­фію та удос­ко­на­лює про­гра­ми від­по­чин­ку. “Ар­тек-Бу­ко­вель” розта­шо­ва­ний в українсь­ких Кар­па­тах, в од­но­му з най­кра­сиві­ших міс­ць пла­не­ти — Кар­патсь­ко­му на­ціо­наль­но­му пар­ку на ви­со­ті 920 м над рів­нем мо­ря бі­ля під­ні­ж­жя го­ри Бу­ко­вель зна­ме­ни­то­го ту­ри­стич­но­го ку­рор­ту.

Поєд­нан­ня ре­кре­а­цій­них мож­ли­во­стей, чу­до­во­го при­род­но­го ланд­шаф­ту, еко­ло­гіч­но чи­сто­го про­сто­ру Кар­пат з ар­теківсь­ки­ми тра­ди­ція­ми і цін­но­стя­ми ми­ру і добра, і про­фесій­на ком­пе­тент­ність ко­лек­ти­ву ство­рю­ють іде­аль­ні умо­ви для оздо­ров­лен­ня, роз­вит­ку і ак­тив­но­го від­по­чин­ку ді­тей і під­літ­ків. “Ар­тек-Бу­ко­вель” — унікаль­ний дитячий спор­тив­но-оздо­ров­чий ком­плекс, де ре­алі­зу­ють­ся роз­ви­ва­ю­чі про­гра­ми і фе­сти­валь­ні про­ек­ти, дбай­ли­во збері­га­ють­ся кра­щі пе­да­го­гіч­ні тра­ди­ції ар­теківсь­кої шко­ли. Кар­патсь­кий “Ар­тек” ви­ко­ри­сто­вує ме­то­ди­ки, які доз­во­ля­ють зро­би­ти від­по­чи­нок ди­ти­ни мак­си­маль­но на­си­че­ним і ці­ка­вим. Зав­дя­ки роз­ви­неній ін­фра­струк­турі ку­рор­ту “Бу­ко­вель”, на од­ній те­ри­торії зна­хо­дять­ся всі необ­хід­ні об”єк­ти для про­ве­ден­ня роз­ви­ва­ю­чих і спор­тив­но-роз­ва­жаль­них про­грам: кон­церт­ні за­ли міст­кістю до 1000 чо­ло­вік, при­мі­щен­ня для гурт­ко­вої ро­бо­ти, ві­део­студія, спор­тив­ні май­дан­чи­ки, ба­сей- ни, аль­пін-парк, во­г­ни­ще, ба­ту­ти, іг­ро­ві кім­на­ти, ска­ло­дром, гірсь­кі ве­ло­си­пе­ди, ве­ло­парк, ве­ло­мо­білі, квад­ро­цик­ли, вер­хо­ва їз­да, тир, кар­тинг-центр, на­ме­то­ве містеч­ко, вод­ні атрак­ціо­ни, чов­ни та ка­та­ма­ра­ни. Дитячий та­бір “Ар­тек-Бу­ко­вель” — це ти­сячі ді­тей і де­сят­ки до­рос­лих. За три ро­ки

іс­ну­ван­ня у та­борі від­по­чи­ло близь­ко 11 000 ді­тей із усіх об­ла­стей Украї­ни та ба­гатьох за­рубіж­них країн: Бі­ло­русі, Ве­ли­ко­бри­танії, Ка­на­ди, Мол­до­ви, Ні­дер­лан­дів, Ні­меч­чи­ни, Сло­венії, США, Чехії. “Ар­тек-Бу­ко­вель” об”єд­нує в собі чо­ти­ри та­бо­ри: • “Озер­ний” розта­шо­ва­ний на бе­резі озе­ра. Тут діт­ла­хи спа­ти­муть у на­ме­тах, вчи­ти­му­ть­ся спор­тив­но­го орієн­ту­ван­ня та ту­риз­му в го­рах.

• “Лі­со­вий” — це ко­те­джі в са­місінь­ко­му цен­трі ку­рор­ту. Про­гра­ма тут більш твор­ча. Діти окрім тра­ди­цій­них ар­те­мівсь­ких ігр от­ри­ма­ють мож­ливість роз­ви­ва­ти твор­чі здіб­но­сті. В про­гра­мі змі­ни різ­но­маніт­ні май­стер-кла­си, ці­каві зустрічі з ві­до­ми­ми осо­би­сто­стя­ми, нав­чаль­ні тренін­ги.

• “Гірсь­кий” та­бір роз­мі­сти­вся у п”яти­зір­ко­во­му го­телі на схи­лі го­ри і тут окрім роз­ваг та від­по­чин­ку діт­ла­хи в іг­ро­вій фор­мі вив­ча­ти­муть ан­глійсь­ку мо­ву, спіл­ку­ю­чись з во­лон­те­ра­ми з різ­них країн Єв­ро­пи.

• Se Semmering — та­бір в Ав­стрії. Діт­ла­хів го­стин­но прий­має ку­рорт-по­бра­тим Бу­ко­ве­ля — Semmering, що зна­хо­дить­ся на від­стані всьо­го 90 кі­ло­мет­рів від Від­ня, в са­мо­му сер­ці Ві­денсь­ких Альп. Дитячий та­бір у містеч­ку Semmering стане чу­до­вою на­го­дою для ва­ших ді­тей за­ну­ри­тись у куль­тур­ні тра­ди­ції Ав­стрії та по­к­ра­щи­ти рівень во­лодін­ня ан­глійсь­кою та ні­ме­ць­кою мо­вою.

Юни­ми від­по­чи­валь­ни­ка­ми у всіх чо­ти­рьох та­бо­рах, опіку­ва­ти­му­ть­ся справж­ні ар­теківсь­кі во­жаті, які не сприй­ня­ли за­гар­бан­ня Росією Кри­му за­га­лом та ле­ген­дар­но­го “Ар­те­ку” зо­кре­ма, і пе­реї­ха­ли з півост­ро­ва до Кар­пат.

Вар­то за­зна­чи­ти, що під час від­по­чин­ку в та­борі діє 5-ти ра­зо­ве хар­чу­ван­ня, чер­гує група до­свід­че­них ме­ди­ків, на­дій­на си­сте­ма охо­ро­ни та по­стій­ний до­гляд і піклу­ван­ня за дітьми. “Ар­тек-Бу­ко­вель” — це те­ри­торія Ди­тин­ства, друж­би й ми­ру, добра і лю­дя­но­сті, ро­зу­мін­ня й ра­до­сті, без­пе­ки і до­віри, чес­но­сті й щи­ро­сті, від­кри­то­сті й то­ле­рант­но­сті. “Ар

тек-Бу­ко­вель” — це мак­си­маль­ний ком­форт, най­ви­щий рівень на­дан­ня по­слуг та най­ці­каві­ші пе­да­го­гіч­ні про­гра­ми і про­ек­ти!

Для от­ри­ман­ня більш де­таль­ної ін­фор­ма­ції та по­пе­ред­ньо­го бро­ню­ван­ня путів­ки в дитячий та­бір “Ар­тек-Бу­ко­вель” звер­тай­тесь за те­ле­фо­ном: +38 0342 595546.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.