ОГОЛОШЕННЯ

KP in Ukraine - - Картина дня -

При­ватне ак­ціо­нерне то­ва­ри­ст­во «КП в Україні» (Код ЄДРПОУ 23731640) по­ві­дом­ляє про втра­ту ори­гі­на­ла сві­доцтва про реєстра­цію ви­пус­ку цін­них па­пе­рів № 561/10/1/10 від 29.10.2010 р., ви­да­но­го ТУ ДКЦПФР у м. Києві та Київсь­кій об­ласті.

За до­дат­ко­вою ін­фор­ма­цією звер­та­ти­ся за те­ле­фо­ном: 0442054301.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.