ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ

KP in Ukraine - - Картина дня -

• ДАНІ ПРО ПЛАНОВАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ, МЕТУ І ШЛЯХИ ЇЇ ЗДІЙСНЕННЯ

НК «Екс­по­центр Украї­ни» пла­нує ви­ко­на­ти пе­ре­осна­щен­ня опа­лю­валь­ної ко­тель­ні з пе­ре­во­дом іс­ну­ю­чо­го га­зо­во­го кот­ла КВГ-7,56 на біо­па­ли­во на те­ри­торії НК «Екс­по­центр Украї­ни» за ад­ре­сою: м. Київ, про­сп. Ака­де­міка Глуш­ко­ва, 1.

Про­ект­но-ко­што­ри­сна до­ку­мен­та­ція, необ­хід­на для по­даль­шої ре­алі­за­ції будівель­них робіт, ро­з­роб­ле­на ТОВ «АРЄС ін­жиніринг» (м. Київ) у 2016 ро­ці та по­год­же­на ДП «Укр­держ­бу­декс­пер­ти­за» (Екс­перт­ний звіт Серія ДП 425909).

На те­ри­торії НК «Екс­по­центр Украї­ни» в іс­ну­ю­чій ко­тель­ні вста­нов­ле­но 3 кот­ла, що пра­ц­ю­ють на при­род­но­му га­зі: - КСВТ-3,0 - 2 шт. теп­ло­про­дук­тив­ністю 3 МВТ; - КВГ-7,56-150 - 1 шт. теп­ло­про­дук­тив­ністю 7,56 МВТ. Про­ек­том пе­ред­ба­чаєть­ся ре­кон­струк­ція іс­ну­ю­чо­го га­зо­во­го кот­ла КВГ-7,56 з по­ни­жен­ням по­туж­но­сті до 5,7 МВТ шля­хом вста­нов­лен­ня то­поч­но­го при­строю (тип IP.FB.01), що ви­ко­ри­сто­вує в яко­сті па­ли­ва тріску де­ре­ви­ни.

Па­ли­во (тріска де­ре­ви­ни) для ви­ко­ри­стан­ня в опа­лю­валь­ний пе­ріод за­ку­по­вуєть­ся у сер­ти­фі­ко­ва­них по­ста­чаль­ни­ків в роз­мірі 85% від необ­хід­ної кіль­ко­сті, 15% на­ко­пи­чуєть­ся про­тя­гом ро­ку вна­слі­док санітар­ної очист­ки пар­ко­вої зо­ни НК «Екс­по­центр Украї­ни».

Ре­кон­струк­ція пе­ред­ба­чає за­без­пе­чи­ти теп­лом павільй­о­ни 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 НК «Екс­по­центр Украї­ни» без ви­ко­ри­стан­ня при­род­но­го га­зу на про­тязі опа­лю­валь­но­го се­зо­ну.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.