•СУТТЄВІ ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СТАН НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

KP in Ukraine - - Картина дня -

Вп­лив на дов­кіл­ля здійс­ню­ва­ти­меть­ся в опа­лю­валь­ний се­зон.

У ат­мо­сферне по­віт­ря на­д­хо­ди­ти­муть за­бруд­ню­ю­чі ре­чо­ви­ни (про­дук­ти зго­ран­ня тріски де­ре­ви­ни та твер­ді сус­пен­зо­вані ча­стин­ки не ди­фе­рен­цій­о­вані за скла­дом). При екс­плу­а­та­ції об­лад­нан­ня вміст шкід­ли­вих ре­чо­вин у по­вітрі ро­бо­чої зо­ни не бу­де пе­ре­ви­щу­ва­ти гра­нич­но до­пу­сти­мі кон­цен­тра­ції (ГДК) з ураху­ван­ням фо­но­вих кон­цен­тра­цій.

На водне се­ре­до­ви­ще та грун­ти нега­тив­ний вп­лив від­сут­ній.

Та­кож де­я­кі тех­но­ло­гіч­ні опе­ра­ції су­про­вод­жу­ва­ти­му­ть­ся шу­мом. За­хист від шу­му і вібра­цій здійс­ню­ва­ти­меть­ся су­куп­ністю об’єм­но-пла­ну­валь­них, тех­но­ло­гіч­них та кон­струк­тив­них рі­шень із до­три­ман­ням ви­мог СНІП. Вста­нов­лене су­часне об­лад­нан­ня бу­де ма­ло­шумне. На­со­си вста­нов­лені на вібро­ос­но­вах, тру­бо­про­во­ди під­клю­чені на гнуч­ких встав­ках. Зву­коі­зо­ля­цій­на здат­ність кон­струк­цій та вжи­ті за­хо­ди за­без­пе­чуть від­по­від­ність санітар­ним нор­мам до- пу­сти­мо­го шу­му. Пе­ред­ба­че­но змен­шен­ня шу­му від пра­ц­ю­ю­чо­го об­лад­нан­ня (шу­мо­по­гли­на­ю­чий ко­роб для вен­ти­ля­то­ра, оп­ти­маль­ні швид­ко­сті рі­ди­ни).

Твер­ді по­бу­то­ві, про­ми­сло­ві та будівель­ні від­хо­ди, що утво­рю­ва­ти­му­ть­ся на те­ри­торії ко­тель­ні, пе­ред­ба­че­но ви­во­зи­ти та ути­лі­зу­ва­ти на полі­гоні ТПВ згід­но з до­го­во­ром.

Та­ким чи­ном, в ре­зуль­таті екс­плу­а­та­ції ко­тель­ні нега­тив­ний вп­лив на дов­кіл­ля та на лю­дей здійс­ню­ва­ти­ся не бу­де.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.