Ме­даль­ный за­чет Олим­пи­а­ды-2018*

KP in Ukraine - - Игры - 2018 - Ме­сто Стра­на Зо- ло­то

1. Гер­ма­ния 2. Гол­лан­дия 3. Ка­на­да 4. США 5. Фран­ция 6. Но­р­ве­гия 7. Шве­ция 8-9. Юж­ная Ко­рея 8-9. Ав­стрия

Олим­пий­ские 10-12. ат­ле­ты

из Рос­сии 10-12. Че­хия 10-12. Япо­ния 13-14. Сло­ва­кия 13-14. Ав­стра­лия

15. Фин­лян­дия 16-17. Ита­лия 16-17. Ка­зах­стан 4 3 2 2 2 1 1 1 1

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.