Єв­ге­нія ГЛАДІЙ

Krayina - - ЩОДЕННИК -

На­ро­ди­ла­ся в Ки­є­ві. Батьки – акто­ри Гри­го­рій Гладій та Оле­на Крив­да. Жи­ли в Ли­тві, Угор­щи­ні, Ав­стрії, Ро­сії, Ка­на­ді – де ба­тько зні­мав­ся й пра­цю­вав у те­а­трі. По смер­ті ді­да – ма­те­ри­но­го ба­тька – по­вер­ну­ла­ся з нею до Ки­є­ва. Ба­тько з 1990 ро­ку жи­ве в Ка­на­ді. У ди­тин­стві пла­ва­ла й тан­цю­ва­ла. За­кін­чи­ла від­ді­ле­н­ня гер­ма­ні­сти­ки фі­ло­ло­гі­чно­го фа­куль­те­ту Ки­їв­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Та­ра­са Шев­чен­ка. За фа­хом – ні­ме­цький і ан­глій­ський фі­ло­лог. Пра­цю­ва­ла пе­ре­кла­да­чем, ре­пе­ти­то­ром з ан­глій­ської. 2007-го за­кін­чи­ла Ки­їв­ський на­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет те­а­тру, кі­но і те­ле­ба­че­н­ня іме­ні Іва­на Кар­пен­ка-Ка­ро­го. Впер­ше зня­ла­ся 1990-го у філь­мі ”Во­спо­ми­на­ния без да­ты” – ра­зом із ба­тьком. – За­ро­би­ла свої пер­ші гро­ші – 121 кар­бо­ва­нець. Ку­пи­ла жуй­ку ”До­нальд Дак”. Ре­шту від­да­ла ма­мі, – зга­дує. Два ро­ки пра­цю­ва­ла в ки­їв­сько­му ”Те­а­трі на По­до­лі”. Зараз – актри­са Ро­сій­сько­го дра­ма­ти­чно­го те­а­тру в ли­тов­сько­му Вільнюсі. Зі­гра­ла май­же в 50 філь­мах та в по­над 15 ви­ста­вах. Улю­бле­ні актри­си – Ме­ріл Стріп, Ма­ріон Ко­тійяр, Шар­лот­та Ґенс­бур, Азія Ар­джен­то. Хо­че по­зна­йо­ми­ти­ся і по­спіл­ку­ва­ти­ся з ро­сій­ським акто­ром Ко­стян­ти­ном Ха­бен­ським. Чи­тає Ча­ка Па­ла­ні­ка, лю­бить філь­ми Бер­нар­до Бер­то­луч­чі, Лар­са фон Трі­є­ра. Дру­жить із дра­ма­тур­гом На­тал­кою Во­ро­жбит. Слу­хає кла­си­чну му­зи­ку. По­до­ба­ю­ться гур­ти ”Бум­бокс” і бри­тан­ський Radiohead. У сер­пні 2011-го втра­ти­ла ци­віль­но­го чо­ло­ві­ка, ро­сій­сько­го акто­ра Ні­кі­ту Єм­ша­но­ва. Він за­ги­нув у ДТП. Ра­зом бу­ли по­над рік. У Ки­є­ві має двох йор­кшир­ських тер’єрів і 13-рі­чну кі­шку Фе­сю. У Ли­тві – Ла­тойю-Ла­то­шку орі­єн­таль­ної по­ро­ди. Лю­бить го­ту­ва­ти м’ясо та ово­чі. Ді­єт не до­три­му­є­ться. Не но­сить зо­ло­тих при­крас. Має при­страсть до зброї, до­бре стрі­ляє. Во­ло­діє укра­їн­ською, ро­сій­ською, ан­глій­ською та фран­цузь­кою. Ви­вчає ні­ме­цьку та ли­тов­ську

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.