П’ятни­ця, 6 сі­чня, 21:11

Krayina - - УКРА ЇНА -

Оде­сит 28-рі­чний Де­нис Ді­ди­чен­ко змі­тає ру­кою сніг із бо­ко­во­го скла ав­то­мо­бі­ля Dacia Logan. Вле­тів у пів­то­ра­ме­тро­ву ку­чу­гу­ру, ко­ли їхав на Свя­тве­чір до те­стів у се­ло Мо­на­ші Біл­го­род-Дні­стров­сько­го ра­йо­ну. У до­ро­гу ви­ру­шив із дру­жи­ною 26-рі­чною Іри­ною та си­на­ми 3-рі­чним Ар­те­мом і Ар­ту­ром, 12 мі­ся­ців. – До­ро­га бу­ла по­га­на. Але на під’їзді до се­ла Роз­кі­шне зро­зу­мів: до цьо­го був ще не­ве­ли­кий сніг. Ві­тер на­мі­тав ку­чу­гу­ри, тра­си не ви­дно. Зу­пи­ни­ли­ся, бо ледь не в’їха­ли в де­ре­во. Ви­яви­ло­ся, що зби­ли­ся з до­ро­ги і за­стря­ли в пе­ре­ме­ті, – роз­по­від­ає Де­нис. – Спер­шу бу­ла па­ні­ка. На­ма­гав­ся до­дзво­ни­ти­ся в по­лі­цію, ”швид­ку” і слу­жбу по­ря­тун­ку. Але там по­стій­но бу­ло зайня­то. За пів­го­ди­ни те­ле­фон роз­ря­див­ся. По­друж­жя ве­че­ряє. Їдять го­стин­ці, що ве­зли ро­ди­чам. Із тер­мо­са п’ють чай. – Вря­ту­ва­ло те, що був ці­лий бак паль­но­го. Дви­гун не ви­ми­кав, у са­ло­ні бу­ло те­пло. Пі­зні­ше на тра­сі зна­йшов ще двох во­ді­їв, які за­стря­ли. Ви­кли­ка­ли ря­ту­валь­ни­ків. Та во­ни зра­зу ска­за­ли, що до­їха­ти бу­де про­бле­ма­ти­чно, – ка­же Де­нис. Вран­ці від­вів дру­жи­ну з ді­тьми у най­ближ­че се­ло. То­го ж дня пі­зно вве­че­рі ря­ту­валь­ни­ки по­чи­сти­ли до­ро­гу. До ро­ди­чів Ді­ди­чен­ки по­тра­пи­ли 8 сі­чня. 106 кі­ло­ме­трів до­ро­ги до­ла­ли по­над 44 го­ди­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.