За­хід не здасть Укра­ї­ну без уча­сті її ке­рів­ни­цтва

Krayina - - УКРА ЇНА - Оле­на, Пол­та­ва Сер­гій, 33 ро­ки, Пол­та­ва Оле­ксій Чер­нен­ко,

Ва­рі­ант, ко­ли США про­во­дять пе­ре­го­во­ри з Пу­ті­ним і по­тім аме­ри­кан­ський пре­зи­дент за­яв­ляє, що здав Укра­ї­ну, – не­мо­жли­вий. За­хід мо­же по­сту­пи­ти­ся ін­те­ре­са­ми Укра­ї­ни ли­ше за уча­сті на­шо­го ке­рів­ни­цтва. Якщо ж вла­да в Ки­є­ві упре­ться – мо­жна бу­де під­клю- За­про­ва­ди­ли пла­ту за збе­рі­га­н­ня да­них. Для пер­ших 100 тис. укра­їн­ських ко­ри­сту­ва­чів вар­тість мі­ся­чно­го збе­рі­га­н­ня те­ра­бай­та ін­фор­ма­ції ста­но­ви­ти­ме $1. Торік взна­ла, що чо­ло­вік зра­джу­вав п’ять ро­ків. По­про­си­ла двох то­ва­ри­шів, щоб пе­ре­стрі­ли й по­би­ли. За орен­ду мо­ги­ли пла­тив ви­хо­дець з Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир Ми­хай­ли­шин. Не­що­дав­но по­мер. Йо­го син ви­рі­шив по­хо­ва­ти ба­тька на мі­сці пи­сьмен­ни­ка. За че­ськи­ми за­ко­на­ми, ро­ди­чі або дру­зі по­мер­лих раз на 10 ро­ків по­вин­ні за­пла­ти­ти 20 тис. крон (21 тис. грн. – Кра­ї­на) за мі­сце на кла­до­ви­щі. Остан­ки по­друж­жя пе­ре­не­сли у схо­ви­ще цвин­та­ря. Дру­зі пе­ре­ста­ра­ли­ся – зла­ма­ли йо­му ре­бра, ще­ле­пу, ви­би­ли чо­ти­ри зу­би. У день роз­лу­че­н­ня не міг го­во­ри­ти. Ко­ли ви­йшли із заг­су, ви­лив на ме­не зе­лен­ку і втік. Гра­бі­жник від­рі­зав то­ва­ри­шу па­лець із зо­ло­тим пер­снем. А йо­го Це до­зво­лить на 21,6% змен­ши­ти їх вар­тість, ка­же мі­ністр ін­фра­стру­кту­ри Во­ло­ди­мир Оме­лян. До­да­тко­во що­мі­ся­ця дру­жи­ні по­рвав ву­ха, ко­ли зні­мав се­реж­ки. За­став 5-рі­чну донь­ку в сльо­зах. Роз­ка­за­ла, що пла­че, бо її не лю­блять ба­тьки. Свя­тий Ми­ко­лай і Дід Мо­роз при­не­сли їй стіль­ки по­да­рун­ків, а ма­ма і та­то – жо­дно­го.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.