Трамп всту­пив у кон­фрон­та­цію зі спец­слу­жба­ми

Krayina - - УКРА ЇНА - Пе­тро ОЛЕЩУК, по­лі­то­лог Лі­лія ШЕВЦОВА, ро­сій­ський по­лі­то­лог Ві­кто­рія, 25 ро­ків

Ро­сій­ські ха­ке­ри втру­ти­ли­ся в аме­ри­кан­ський ви­бор­чий про­цес. Цей фа­ктор став ар­гу­мен­том у по­лі­ти­чно­му про­ти­сто­ян­ні у Ва­шинг­то­ні. Ви­кли­кав кон­фрон­та­цію Трам­па й аме­ри­кан­ських спец­служб. Ке­рів­ни­ки ЦРУ, ФБР і Агент­ства нац­без­пе­ки ка­жуть обра­но­му пре­зи­ден­ту в очі: ми пра­кти­чно впев­не­ні, що ви пе­ре­мо­гли за спри­я­н­ня во­ро­га. Ко­ли­шні аме­ри­кан­ські лі­де­ри Клін­тон, Буш і Кар­тер теж ма­ли про­бле­ми зі спец­слу­жба­ми. Але во­ни не ви­ли­ва­ли­ся в бунт си­ло­ви­ків про­ти пре­зи­ден­та, який мо­же бу­ти ви­ко­ри­ста­ний для йо­го ім­пі­чмен­ту. Їх ма­ють пе­ре­по­хо­ва­ти в Укра­ї­ні. отри­му­ва­ти­муть 6 тис. грн. Торік ця сума бу­ла мен­шою на 2 тис. Дім у се­лі Хо­да­ки Бар­сько­го ра­йо­ну на Він­нич­чи­ні має пло­щу 120 ”ква­дра­тів”. По­друж­жя Твар­дов­ських ви­хо­вує дев’ятьох ді­тей. Сім’я вже пе­ре­їха­ла в но­ве по­ме­шка­н­ня. Бо­єць пе­ре­бу­ває на пе­ре­до­вій. Зна­йо­ма зу­стрі­ча­ла­ся з хло­пцем три ро­ки. Жи­ли ра­зом, їзди­ли на від­по­чи­нок, вла­што­ву­ва­ли ро­ман­ти­чні по­ба­че­н­ня. Дів­чи­на за­ва­гі­тні­ла і па­ра ви­рі­ши­ла роз­пи­са­ти­ся. Але за ти­ждень до ве­сі­л­ля хло­пець зра­див. Зна­йо­ма зро­би­ла аборт.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.