Ко­а­лі­ція не ви­чер­па­ла сво­го ре­сур­су

Krayina - - УКРА ЇНА - Во­ло­ди­мир ЦИБУЛЬКО, по­лі­ти­чний екс­перт

Ви­бо­ри цьо­го ро­ку мо­жли­ві, якщо бу­де чі­тке ба­че­н­ня май­бу­тньої біль­шо­сті у Вер­хов­ній Ра­ді. Якщо ж во­на не про­гля­да­ти­ме­ться – ні­хто на ви­бо­ри не пі­де. По­ки що ко­а­лі­ція й уряд Грой­сма­на не ви­чер­па­ли сво­го ре­сур­су. Про це го­во­рять 270 го­ло­сів за бю­джет на 2017 рік. За­ко­ни при­йма­ю­ться, уряд пра­цює. Осо­бли­вих кон­флі­ктів між ним і пар­ла­мент­ською біль­ші­стю не­має. ча­ти ”дру­зів Укра­ї­ни” в усіх гіл­ках аме­ри­кан­ської вла­ди. Ін­ший сце­на­рій: пі­сля чер­го­во­го ра­ун­ду пе­ре­го­во­рів у Мін­ську пре­зи­дент По­ро­шен­ко ска­же про до­ся­гне­н­ня ”без­пре­це­ден­тно­го про­гре­су”. Це до­зво­лить зня­ти всі ан­ти­ро­сій­ські сан­кції. Якщо ого­ло­сять про ”пе­ре­мо­жні до­мов­ле­но­сті” – це і бу­де зда­ча.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.