Чи не ваш пра­дід по­хо­ва­ний тут?

Krayina - - УКРА ЇНА -

про­ле­жа­ло у чу­жій зем­лі, а те­пер про­си­ться до­до­му. Ві­рю в жи­т­тя пі­сля смер­ті. Не пе­ре­жи­вай­те за Оле­ся. Пе­ре­по­хо­ва­ють на Бай­ко­во­му і до ве­сни про скандал за­бу­дуть”, – пи­ше у Facebook Ан­дрій з Іва­но-Фран­ків­ська. До вій­ни він на­вчав­ся в аспі­ран­ту­рі на істо­ри­ка. За­раз пе­ре­во­зить ті­ла за­ги­блих в АТО. З Ан­дрі­єм у сло­ве­сну пе­ре­пал­ку всту­пає Ва­силь, мо­ло­дий по­лі­тик із Во­ли­ні. За пів­го­ди­ни дру­кує зо 20 ко­мен­та­рів. Роз­по­від­ає, чо­му вар­то пам’ята­ти, яко­го ти ро­ду, ці­ну­ва­ти своє ко­рі­н­ня, обзи­ває ма­ло­ро­са­ми ав­то­ра по­сту, мі­ні­стра куль­ту­ри й пре­зи­ден­та. За Ан­дрія всту­па­є­ться йо­го одно­гру­пник. Ко­лись во­ни ра­зом їзди­ли на Холм­щи­ну, етні­чні укра­їн­ські зем­лі у Поль­щі, при­би­ра­ти за­не­дба­ні кла­до­ви­ща укра­їн­ців. ”Ва­си­лю, чи не ваш це пра­дід по­хо­ва­ний у поль­сько­му се­лі Мал­ків Лю­блін­сько­го воє­вод­ства? Зна­йшли мо­ги­лу під час екс­пе­ди­ції 2012 ро­ку. Вся хме­лем і ло­зою по­ро­сла. Ро­ків 50 ту­ди ні­хто не на­ві­ду­вав­ся”, – пи­ше і ви­став­ляє фо­то ста­ро­го на­д­гроб­ку, на яко­му ви­кар­бу­ва­не прі­зви­ще, як у Ва­си­ля. Той не від­по­від­ає. Зни­кає із со­цме­ре­жі на кіль­ка днів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.